Skip to main content

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница

16.04.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-100/13.04.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 57 и чл. 61 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на oбщина Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на oбщина Сливница на Общински съвет – Сливница и в изпълнение на Решение № 367/27.02.2018 година на Общински съвет –Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Магазин с площ от 67.88 кв.м. и принадлежащи складови помещения на обща площ от 73.92 кв.м.
Съгласно Решение № 367/27.02.2018 година на Общински съвет – Сливница, определям началната тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 31.45 лв. /тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/.
Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Стая /офис/ с площ от 49.88 кв.м.
Съгласно Решение № 367/27.02.2018 година на Общински съвет – Сливница, определям началната тръжна месечна наемна цена за цялата площ в размер на 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Магазин с площ от 67.88 кв.м. и принадлежащи складови помещения на обща площ от 73.92 кв.м.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Стая /офис/ с площ от 49.88 кв.м.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена за едномесечен наем на Магазин с площ от 67.88 кв.м. и принадлежащи складови помещения на обща площ от 73.92 кв.м. -- 31.45 лв. /тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/.
- Начална тръжна цена за едномесечен наем на Стая /офис/ с площ от 49.88 кв.м. - 14.96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лв. / петстотин лева/ лв. и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 11.04.2018 г. до 16.30 часа на 26.04.2018 г.
- Стъпка на надаване - 1 лв. /един лев/.
- Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 11.04.2018 г. до 14.00 часа на 26.04.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 11.04.2018 г. до 14.00 часа на 26.04.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 11.04.2018 г. до 26.04.2018 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 11.04.2018 г. до 17.00 часа на 26.04.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 27.04.2017 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 04.05.2018 г. до 17.00 часа на 19.05.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 20.05.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:
Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница
2. Антоанета Карадакова – старши счетоводител
3. Василка Димитрова - мл.експерт в отдел «ОС», Протоколчик
4. Юлия Момчилова – специалист в отдел «ОС»
Резервни членове:
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител
След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на наемател.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: (П)
( ВАСКО СТОИЛКОВ )

Изготвил: (П)
адв. Григор Григоров


Прикачени файлове: