Skip to main content

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

26.04.2018

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви съобщавам, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Алдомировци и с. Извор, община Сливница /обяв. в ДВ, бр.34 от 20.04,2018 г/.
В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник" до 21.05.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област /СГКК/ и в Община Сливница.

По този повод Ви уведомявам:

1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.
3. Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри са свързани със спор за материално право, те се корегират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.
4. Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област и в Община Сливница.
Справки могат да се правят в сградата на Община Сливница /от 08.05.2018г/ и в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. „Мусала" № 1, ет.З, всеки работен ден от 9,00 до 11.30ч. и от 14,00 до 16.00 ч.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР -СОФИЙСКА ОБЛАСТ