Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

08.05.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ЕТ КАРБОНИКА ПЛЮС ¬– РАДОСТИНА ПЕТРОВА ,
ЕИК: 202562278, със седалище и адрес на управление: гр.Сливница, ул.Гео Милев № 19,представлявано от управителя и едноличен собственик: Радостина Петрова
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ПРЕДПРИЯТИЕ СЪС СКЛАД ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЕКТА Е В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВНИЦА, МЕСТНОСТ ЛОЗИЩЕ, ИМОТ № 67372.153.396. ПРЕДПРИЯТИЕТО Е С РЗП 1504 М² ПРИБЛИЗИТЕЛНО. ПРЕДВИЖДА СЕ В НЕГО ДА СЕ ПРЕРАБОТВАТ РАЗЛИЧНИ СЕЗОНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.КАТО ОСНОВНО СЕ ПРЕДВИЖДА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ . ДРУГОТО НАПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕРАБОТКАТА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛОДОВЕ.СЛЕД ПРИЕМА ИМ ОТ ПОЛЕТО СЕ ПОСТАВЯТ В ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА ПРЕДОХЛАЖДАНЕ.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Радостина Кирилова Петрова
Адрес за кореспонденция: гр.Сливница, ул.Гео Милев №19, ПК: 2200
Тел: 0897 877 350
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС