Skip to main content

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325

10.05.2018

З А П О В Е Д № 66-00-144 / 10.05. 2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 293/27.07.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 5402 кв.м., заедно с построената в имота Сграда с идентификатор 67372.153.325.1 със ЗП 2368 кв.м. За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1776/09.05.2018 година.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 5402 кв.м., заедно с построената в имота Сграда с идентификатор 67372.153.325.1 със ЗП 2368 кв.м.

Съгласно Решение № 293/27.07.2017 година на Общински съвет – Сливница определям начална тръжна цена на Поземлан имот с идентификатор 67372.153.325, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 5402 кв.м., заедно с построената в имота Сграда с идентификатор 67372.153.325.1 със ЗП 2368 кв.м. в размер на 318 790 лв. /триста и осемнадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева/.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна цена – 318 790 лв.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 159 000 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 10.05.2018 г. до 16.30 часа на 23.05.2018 г.
- Стъпка на наддаване - 10000 лв.
- Цената на тръжната документация е в размер на 150,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 от 09.00 часа на 10.05.2018 г. до 14.00 часа на 23.05.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 10.05.2018 г. до 14.00 часа на 23.05.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 10.05.2018 г. до 23.05.2018 г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 10.05.2018 г. до 17.00 часа на 23.05.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 25.05.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 28.05.2018 г. до 17.00 часа на 11.06.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 12.06.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав:
Председател: адв. Григор Григоров
Членове:
1. Даниел Александров – юрисконсулт на община Сливница;
2. Красимира Иванова – главен счетоводител
3. Василка Димитрова - мл.експерт в отдел «ОС», Протоколчик
4. Юлияна Момчилова – гл.специалист в отдел «ОС»

Резервни членове:
1. Дениза Павлова – гл.специалист МДТ
2. Донка Филипова – старши счетоводител

След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на купувач. На председателя и членовете на комисията, да се изплати еднократно възнаграждение в размер на 50 лева.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /П/
( ВАСКО СТОИЛКОВ )


Прикачени файлове: