Skip to main content

Заповед №66-00-145/11.05.2018 г. за определяне на наемател на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а имен

11.05.2018

З А П О В Е Д

№ 66-00-145/11.05.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и предвид протокол на комисия определена със заповед №66-00-100/13.04.2018 г. на кмета на община Сливница, който протокол е от 27 април 2018 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Магазин с площ от 67.88 кв.м. и принадлежащи складови помещения на обща площ от 73.92 кв.м. и Стая /офис/ с площ от 49.88 кв.м.
О П Р Е Д Е Л Я М :

„ВИКО-НИ ВИКТОР ВЛАДОВ“ ЕТ, с ЕИК 204572919, със седалище и адрес на управление област София, община Сливница, гр. Сливница, ул.Княз Борис №13, вх.А, с управител Виктор Юлианов Владов, ЕГН 9803277144 – за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Магазин с площ от 67.88 кв.м. и принадлежащи складови помещения на обща площ от 73.92 кв.м. срещу месечен наем в размер на 31,45 лв. /тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки/ с ДДС и за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот в с. Ракита, община Сливница, представляващ част от имот в с. Ракита, Едноетажна сграда /кметство/, цялата от 324 кв.м., находяща се в УПИ ХI, кв. 13 с. Ракита, а именно: Стая /офис/ с площ от 49.88 кв.м. срещу месечен наем в размер на 14,96 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ с ДДС.
Срокът на договора за наем да бъде 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора.
Определеният с настоящата заповед наемател следва да подпише договора за наем в едномесечен срок от датата от получаването на заповедта.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

ВАСКО СТОИЛКОВ
Кмет на община Сливница

Съгласувал: Григор Григоров – юрист на община Сливница .......................................

В. Димитрова мл.експерт в отдел „ОС” ……………………………….


Прикачени файлове: