Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

10.05.2018

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
АПЕКС ПЛАНТ“ ЕООД, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на обект производство на млечни продукти от краве мляко от собствена ферма в с. Братушково, общ. Сливница”, с.Братушково, общ. Сливница, област Софийска, Поземлен имот № 06175.12.73, местност „Ровинке“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Димитър Кикарин, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8, тел: 0883/ 406563
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС