Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-159/ 28.05.2018г., гр. Сливница за определяне на купувач

28.05.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и протокол на комисия от 25.05.2018г., назначена със Заповед № 66-00-144/10.05.2018г. на кмета на община Сливница

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.За купувач на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.325, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ от 5402 кв.м., заедно с построената в имота Сграда с идентификатор 67372.153.325.1 със ЗП 2368 кв.м., „Йотов и син България“ ООД с ЕИК: 121287266 със седалище гр.София, район Възраждане, бул.“Александър Стамболийски“ №84 и с адрес на управление: гр.София, район Надежда, ж.к. Надежда 2, ул. „Република“, бл.272, вх.Г, ап.94 с управител Ивайло Ангелов Йотов за сума в размер от 318 790,00 (триста и осемнадесет хиляди седемстотин и деветдесет лв. и 00 ст.) лв., представляваща ценовото предложение за покупка на имота.
2. Съгласно чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница, купувачът е длъжен да внесе сумата от 159 790 (сто петдесет и девет хиляди седемстотин и деветдесет)лева, представляваща остатъка от цената за имота след приспадане на депозита внесен от участника, по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC: UNCRBGSF Код за вид плащане 445600.
- сума в размер на 800,00 лв. (осемстотин лв. 00 ст.), представляваща режийни разноски върху продажната цена за недвижим имот по сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC: UNCRBGSF Код за вид плащане 448 090.
- сума в размер на 8288,54 лв. (осем хиляди двеста осемдесет и осем лв. 54 ст.), представляваща 2.6 % местен данък, по чл. 49, от ЗМДТ върху продажната цена за недвижим имот по сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC: UNCRBGSF Код за вид плащане 442500.
3. В седем дневен срок след внасянето на сумите и представянето в Община Сливница на вносните бележки да се сключи договор за покупко - продажба на описания по -горе недвижим имот.

Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет- страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко - продажба съобразно предложената цена.
Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

ВАСКО СТОИЛКОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА


Прикачени файлове: