Skip to main content

Заповед № 66-00-247 / 29.06.2018 година откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, представляващ: Помещение с площ от 12 кв.м.,

29.06.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-247 / 29.06.2018 година

гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 393/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница

О Т К Р И В А М :

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, представляващ:
Помещение с площ от 12 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2; при граници: офис, коридор, офис, улица;
Съгласно Решение № 393/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница, определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60 /шестдесет/ лева без ДДС за целия имот.
Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 12 кв.м., находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр. Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2.

Търгът ще се проведе при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена - 60 /шестдесет/ лева без ДДС за целия имот.
 Гаранционният депозит за участие е в размер на 200,00 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 16.30 часа на 16.07.2018 г.
 Стъпка на наддаване - 5 лв.
 Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
 Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 14.00 часа на 16.07.2018 г.
 Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 14.00 часа на 16.07.2018 г.
 Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 02.07.2018 г. до 16.07.2018 г.
 Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 02.07.2018 г. до 17.00 часа на 16.07.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
 Търгът ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
 Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 23.07.2018 г. до 17.00 часа на 10.08.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
 Повторният търг ще се проведе на 13.08.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ )


Прикачени файлове: