Skip to main content

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

10.07.2018

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

Кметът на община Сливница, на основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за заемането на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ към община Сливница.

 

Брой работни места за които се обябява конкурсът – 1 работно място.

 

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше;

2. Степен на образование: Магистър;

3. Професионален опит: 4 години;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

 

II.Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в няколко етапа:

1. Първи етап: Представяне и защита на писмена разработка на тема „Обща характеристика на ревизионните актове. Условия за действителност. Обжалване по административен ред.“

2. Втори етап: Интервю.

 

III. Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).

2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ранг.

5. Автобиография.

 

IV. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите за участие в конкурса се представят в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Сливница, адрес: гр.Сливница, пл. “Съединение“ №1, ет.1, стая 106 от 8:00 часа до 17:00 часа.

 

Подаването на заявление за участие в конкурса и приложенията към него се извършват лично от кандидатите или упълномощени с нотариално заверено пълномощно техни представители. Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларацията по т.2, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в стая №310 на общинска администрация – гр.Сливница, пл.Съединение №1 и тел.0727/42300. 

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сгадата на общинска администрация – Сливница, гр.Сливница, пл.Съединение №1, както и на електронната страница на община Сливница на адрес: www.slivnitsa.bg.

 

Телефон за информация: 0727/42300, факс 0727/44377

 

V. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата на отдел „Местни данъци и такси“.

 

VI. Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 510,00лв. до 1600,00лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.