Skip to main content

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ ОБЩИНА СЛИВНИЦА

10.07.2018

ОБЩИНА СЛИВНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

 

Кметът на община Сливница, на основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл.14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за заемането на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ към община Сливница.

 

Брой работни места за които се обябява конкурсът – 1 работно място.

 

I.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше;

2. Степен на образование: Бакалавър;

3. Професионален опит: 4 години;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

 

II.Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в няколко етапа:

1. Първи етап: Представяне и защита на писмена разработка на тема „Общинска собственост и управление на общински фирми и имущества.“

2. Втори етап: Интервю.

 

III.Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).

2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ранг.

5. Автобиография.

 

IV.Място и срок за подаване на документи за участие: Документите за участие в конкурса се представят в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Сливница, адрес: гр.Сливница, пл. “Съединение“ №1, ет.1, стая 106 от 8:00 часа до 17:00 часа.

 

Подаването на заявление за участие в конкурса и приложенията към него се извършват лично от кандидатите или упълномощени с нотариално заверено пълномощно техни представители. Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларацията по т.2, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в стая №310 на общинска администрация – гр.Сливница, пл.Съединение №1 и тел.0727/42300

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сгадата на общинска администрация – Сливница, гр.Сливница, пл.Съединение №1, както и на електронната страница на община Сливница на адрес: www.slivnitsa.bg. 

 

Телефон за информация: 0727/42300, факс 0727/44377

 

V.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата на отдел „Общинска собственост“.

 

VI.Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 510,00лв. до 1600,00лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.