Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

01.08.2018

На основание чл. 4, ал. 2 и чл.6, ал.10, т.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Валентин Димитров Иванов, адрес: гр. Банкя, ул. „Никола Вапцаров“ № 19 А, тел: 0897/002503

Писмени становища и мнения се приемат в срок до 15.08.2018 г. вкл. в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Достъп до информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС на следния линк:
https://www.dropbox.com/s/nhrb91bh89idiva/iskane_za_preceniavane_na_neob...