Skip to main content

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница

27.07.2018

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за участие в конкурс, обявен със Заповед № 66-00-235/25.06.2018 г., за длъжността: Началник отдел „Местни данъци и такси“ в административно звено общинска администрация Сливница.

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

- Писмено заявление за участие в конкурса;

- Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност;

- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен;

- Копия от документи удостоверяващи изискуемия професионален опит и ранг;

- Автобиография;

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

- образование – висше;

- степен на образование – магистър;

- професионален опит – 4 години;

- минимален ранг за заемане на длъжността – III младши

- аналитична компетентност;

- ориентация към резултати;

- изграждане на колегиални отношения;

- комуникативна компетентност;

- лидерска компетентност;

- управленска компетентност;

- други специфични за длъжността и за административния отдел изисквания;

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Даниел Емилов Александров

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на защита на писмена разработка на тема „Обща характеристика на ревизионните актове. Условия за действителност. Обжалване по административен ред.“ на 09.08.2018 г. от 10.00 часа в сградата на община Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.3, стая 315.

 

Интервюто с успешно издържалите защитата на писмената разработка на тема „Обща характеристика на ревизионните актове. Условия за действителност. Обжалване по административен ред.“ кандидати ще се проведе на 09.08.2018 г. от 11.30 часа в сградата на в сградата на община Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.3, стая 315.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:  Няма недопуснати кандидати.  

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

1. Васко Димитров Стоилков – кмет на община Сливница:

2. Григор Методиев Григоров – юрист към общинска адмн. Сливница:

3. Светослав Петров Филипов – мл.експерт „ЧР“:

 

Дата: 27.07.2018г.

Гр.Сливница

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати