Skip to main content

Обява до заинтересованите лица и общественост

21.08.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Бригада ЕООД, гр. Павел баня, ул. „Братан“ № 24

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на завод за производство на негасена и хидратна вар“ на площадка, разположена на около 25 км. Северозападно от гр. София в землището на гр. Сливница, местност „Лозище“, община Сливница, обл. София. Годишната програма на завода възлиза на около 80 000 тона негасена вар и 75 000 тона хидратна вар, които ще бъдат предназначени за реализация както на вътрешния, така и на външния пазар.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: адв. Станчева, тел: 0887/841 387
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС