Skip to main content

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот с идентификатор 67372.153.323, гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, площ 5139 кв.м.

03.09.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-315/03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 67372.153.323(шест седем три седем две точка едно пет три точка три две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 5139(пет хиляди сто тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 000323 (нула нула нула три две три), ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67372.153.323.1: застроена площ 2643(две хиляди шестстотин четиридесет и три) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна продажна цена в размер на:
- 82 106 /осемдесет и две хиляди сто и шест лв./ лева за 5139 кв.м. терен(земя)
- 109 152/сто и девет хиляди сто петдесет и два/ лева за РЗП от 2643 кв.м. сграда
или общо за имота 191 258 /сто деветдесет и една хиляди двеста петдесет и осем/ лева.

2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на с публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
- Поземлен имот с идентификатор 67372.153.323(шест седем три седем две точка едно пет три точка три две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 5139(пет хиляди сто тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 000323 (нула нула нула три две три), ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67372.153.323.1: застроена площ 2643(две хиляди шестстотин четиридесет и три) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
Съгласно Решение №430/31.07.2018г. на Общински съвет Сливница определям начална тръжна продажна цена на имота в размер на:
- 82 106 /осемдесет и две хиляди сто и шест лв./ лева за 5139 кв.м. терен(земя)
- 109 152/сто и девет хиляди сто петдесет и два/ лева за РЗП - 2643 кв.м. сграда
или общо за имота 191 258 /сто деветдесет и една хиляди двеста петдесет и осем/ лева.

3.Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна продажна цена – 191 258 /сто деветдесет и една хиляди двеста петдесет и осем/ лева общо за имота.
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 95 500/деветдесет и пет хиляди и петстотин/ лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 16.30 часа на 18.09.2018 г.
- Стъпка на наддаване – 2000 /две хиляди/ лв.
- Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 14.00 часа на 18.09.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 14.00 часа на 18.09.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 03.09.2018г. до 18.09.2018г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 17.00 часа на 18.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 19.09.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
- Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 25.09.2018 г. до 17.00 часа на 11.10.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Повторният търг ще се проведе на 12.10.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(ВАСКО СТОИЛКОВ)