Skip to main content

Заповед № 66-00-312 / 03.09.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371

03.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-312 / 03.09.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 430/31.07.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371(шест седем три седем две точка едно пет три точка три седем едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 4642(четири хиляди шестстотин четиридесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 000371 (нула нула нула три седем едно), ведно с построените в имота сгради, както следва:
1.1.1 Сграда с идентификатор 67372.153.371.1: застроена площ 1014(хиляда и четиринадесет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
1.1.2. Сграда с идентификатор 67372.153.371.2: застроена площ 49(четиридесет и девет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
1.1.3. Сграда с идентификатор 67372.153.371.3: застроена площ 9(девет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна продажна цена в размер на:
83 765 /осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и пет лв./ лева за 4642 кв.м. терен(земя)
60 688 /шестдесет хиляди шестстотин осемдесет и осем/ лева за РЗП от 1014 кв.м. сграда
2 581 /две хиляди петстотин осемдесет и един/ лева за РЗП от 49 кв.м. сграда
539 / петстотин тридесет и девет/ лева за РЗП от 9 кв.м. сграда
или общо за имота 147 496 /сто четиридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева.

2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на с публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.371(шест седем три седем две точка едно пет три точка три седем едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 4642(четири хиляди шестстотин четиридесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 000371 (нула нула нула три седем едно), ведно с построените в имота сгради, както следва:
1.1.1 Сграда с идентификатор 67372.153.371.1: застроена площ 1014(хиляда и четиринадесет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
1.1.2. Сграда с идентификатор 67372.153.371.2: застроена площ 49(четиридесет и девет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
1.1.3. Сграда с идентификатор 67372.153.371.3: застроена площ 9(девет) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: друго
Съгласно Решение №430/31.07.2018г. на Общински съвет Сливница определям начална тръжна продажна цена на имота в размер на:
83 765 /осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и пет лв./ лева за 4642 кв.м. терен(земя)
60 688 /шестдесет хиляди шестстотин осемдесет и осем/ лева за РЗП от 1014 кв.м. сграда
2 581 /две хиляди петстотин осемдесет и един/ лева за РЗП от 49 кв.м. сграда
539 / петстотин тридесет и девет/ лева за РЗП от 9 кв.м. сграда
или общо за имота 147 496 /сто четиридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева.

3.Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна продажна цена –
147 496 /сто четиридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева общо за имота.

❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 73 500/седемдесет и три хиляди и петстотин/ лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 16.30 часа на 18.09.2018 г.
❖ Стъпка на наддаване – 2000 /две хиляди/ лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 14.00 часа на 18.09.2018 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 14.00 часа на 18.09.2018 г.
❖Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 03.09.2018г. до 18.09.2018г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 17.00 часа на 18.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 19.09.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 25.09.2018 г. до 17.00 часа на 11.10.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 12.10.2018 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: