Skip to main content

Открита процедура за провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380

07.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-320 / 07-09-2018 г.
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 395/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница и във връзка с доклад на Председателя на тръжната комисия, определена със Заповед №66-00-301/22.08.2018г. на кмета на община Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380(шест седем три седем две точка едно пет три точка три осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 2229(две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: 67372.153.369;Номер по предходен план: 000380 (нула нула нула три осем нула) и 000369(нула нула нула три шест девет). За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1781/06.05.2018г.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на с публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380(шест седем три седем две точка едно пет три точка три осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 2229(две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: 67372.153.369;Номер по предходен план: 000380 (нула нула нула три осем нула) и 000369(нула нула нула три шест девет).
Съгласно Решение №395/31.05.2018г. на Общински съвет Сливница определям начална тръжна продажна цена на имота в размер на 43 595(четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет) лева.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна продажна цена - 43 595 /четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет/лева
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 21 500/двадесет и една хиляди и петстотин/ лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 16.30 часа на 26.09.2018 г.
- Стъпка на наддаване - 1000 лв.
- Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 14.00 часа на 26.09.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 14.00 часа на 26.09.2018 г.
- Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 10.09.2018г. до 26.09.2018г.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 17.00 часа на 26.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 27.09.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Радостин Ялъмов, съгласно
Заповед №66-00-311/31.08.2018г.)