Skip to main content

Открита процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем: 1.1 Поземлен имот с идентификатор 67372.69.69; 1.2. Поземлен имот с идентификатор 67372.34.186; 1.3 Поземлен имот с идентификатор 67372.92.8;

07.09.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-322 / 07.09.2018 г.
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 413/28.06.2018 година на Общински съвет - Сливницаи във връзка с доклад на Председателя на тръжната комисия, определена със Заповед №66-00-289/15.08.2018г. на кмета на община Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 67372.69.69(шест седем три седем две точка шест девет точка шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ВЕНЕЦ; Площ 2000(две хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); при съседи: 67372.69.42, 67372.69.41, 67372.69.70, 67372.69.85. Съгласно Решение № 413/28.06.2017 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева /.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 67372.34.186(шест седем три седем две точка три четири точка едно осем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност АЛЧИНИЦА; Площ 1499( хиляда четиристотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); при съседи: 67372.34.96, 67372.34.218, 67372.34.98, 67372.34.99. Съгласно Решение № 413/28.06.2017 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 26.98 лв. /двадесет и шест лева и 98 ст. /.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 67372.92.8(шест седем три седем две точка девет две точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност РЕКАТА; Площ 1360( хиляда триста и шестдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); при съседи: 67372.92.5, 67372.91.64, 67372.92.29, 67372.92.7, 67372.92.4. Съгласно Решение № 413/28.06.2017 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 24.48 лв. /двадесет и четири лева и 48 ст. /.
2. Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
3. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
- Начална тръжна годишна наемна цена -18/осемнадесет/лева на декар
- Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 16.30 часа на 25.09.2018 г.
- Стъпка на наддаване - 1 лв.
- Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
- Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 14.00 часа на 25.09.2018 г.
- Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 14.00 часа на 25.09.2018 г.
- Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
- Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 10.09.2018 г. до 17.00 часа на 25.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
- Търгът ще се проведе на 26.09.2018 г. от 11.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Радостин Ялъмов, съгласно
Заповед №66-00-311/31.08.2018г.)