Skip to main content

Съобщение до собствениците на засегнати имоти по чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс/АПК/-относно процедура по учредяване на сервитут от реконструирани инженерни мрежи

05.10.2018

Във връзка с изпълнението на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ от км. 1+000 до км 48+270, на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област и Одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) със Заповед № РД-02-15-122/20,08,2014г. от Министъра на регионалното развитие, са издадени Заповеди за изпълнение на процедура по учредяване на сервитут от реконструирани инженерни мрежи на собствениците на следните засегнати имоти:
- Заповед № 66-00-176/13.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 00223.92.8, находящ се в землището на Алдомировци, с площ от 11,339 дка, собственост на наследници на МИЛАНКА ВУЦЕВА ВУЧКОВА.
- Заповед № 66-00-178/13.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 00223.130.3, находящ се в землището на Алдомировци, с площ от 5.281 дка, собственост на наследници на ГОЦЕ БОЖИЛОВ ХРИСТОВ.
- Заповед № 66-00-179/13.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 00223.131.5, находящ се в землището на Алдомировци, с площ от 6.551 дка, собственост на наследници на АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СПАСОВ.
- Заповед № 66-00-180/13.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 00223.131.6, находящ се в землището на Алдомировци, с площ от 1.287 дка, собственост на наследници на СИМЕОН ВЕЛИЧКОВ МОДЕВ.
- Заповед № 66-00-181/13.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 00223.131.9, находящ се в землището на Алдомировци, с площ от 0.104 дка, собственост на наследници на АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СПАСОВ.
- Заповед № 66-00-184/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.62, находящ се в землището на Сливница, с площ от 0.387 дка, собственост на наследници на ГЕОРГИ ВИДЕНОВ МАНОВ.
- Заповед № 66-00-185/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.68, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,999 дка, собственост на наследници на ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ.
- Заповед № 66-00-187/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.75, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,029 дка, собственост на МАРИЯ ЗАХАРИЕВА АСЕНОВА, БОЙКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА, ЕЛИ ГРИГОРОВА ПЕТРОВА.
- Заповед № 66-00-188/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.79, находящ се в землището на Сливница, с площ от 3,888 дка, собственост на наследници на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИГОВ И ВАСИЛКА
- АСЕНОВА ИЛИЕВА, ГРИГОР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ, ТАНЯ ЕВТИМОВА ВАСИЛЕВА И НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА.
- Заповед № 66-00-192/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.88, находящ се в землището на Сливница, с площ от 1,573 дка, собственост на наследници на КРЪСТАНА ДИМИТРОВА РНГЕЛОВА.
- Заповед № 66-00-195/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.96, находящ се в землището на Сливница, с площ от 1,287 дка, собственост на наследници на СТРАХИЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ.
- Заповед № 66-00-196/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.97, находящ се в землището на Сливница, с площ от 5,225 дка, собственост на наследници на ДИМИТЪР ЯНКОВ ИЛИЕВ.
- Заповед № 66-00-197/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.130, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,000 дка, собственост на наследници на ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ЗАРКОВ.
- Заповед № 66-00-198/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.131, находящ се в землището на Сливница, с площ от 6,175 дка, собственост на наследници на ТРАЯНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА.
- Заповед № 66-00-202/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.141, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,326 дка, собственост на наследници на ЕВТИМ НИКОЛОВ ПАУНОВ.
- Заповед № 66-00-205/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.148, находящ се в землището на Сливница, с площ от 1,856 дка, собственост на наследници на ГРИГОР ИВАНОВ АНЕВ.
- Заповед № 66-00-206/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.149, находящ се в землището на Сливница, с площ от 1,285 дка, собственост на наследници на СТОЯН СИМОВ МИТОВ.
- Заповед № 66-00-207/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.161, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,026 дка, собственост на наследници на ДУШКА КРУМОВА ЦАНЕВА.
- Заповед № 66-00-208/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.1.182, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,797 дка, собственост на ВАСИЛ АНТОВ КАДИИН.
- Заповед № 66-00-210/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.6.69, находящ се в землището на Сливница, с площ от 16,997 дка, собственост на наследници на БОЖИЛ ЛОЗАНОВ ГЬОШЕВ и ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ ГЬОШЕВ.
- Заповед № 66-00-214/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.11.52, находящ се в землището на Сливница, с площ от 4,000 дка, собственост на наследници на СВИЛЕН ТАСЕВ ПЕНКОВ.
- Заповед № 66-00-217/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.26.10, находящ се в землището на Сливница, с площ от 7,499 дка, собственост на наследници на ЗОРКА ХРИСТОВА МАДЕВА и ГЕОРГИ НИКОЛОВ МАДОВ.
- Заповед № 66-00-219/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.26,106, находящ се в землището на Сливница, с площ от 9,265 дка, собственост на наследници на МЛАДЕН ПАВЛОВ РАНГЕЛОВ.
- Заповед № 66-00-221/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.26.96, находящ се в землището на Сливница, с площ от 3,999 дка, собственост на ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА.
- Заповед № 66-00-222/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.101.5, находящ се в землището на Сливница, с площ от 11,998 дка, собственост на наследници на ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ.
- Заповед № 66-00-223/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.101.13, находящ се в землището на Сливница, с площ от 2,999 дка, собственост на ФАРУК МОХАМЕД ЗАККА.
- Заповед № 66-00-226/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.102,16, находящ се в землището на Сливница, с площ от 6,698 дка, собственост на БОРИС ИВАНОВ ДОЦЕВ.
- Заповед № 66-00-229/14.06.2018г. на кмета на Община Сливница за ПИ с № 67372.102.24, находящ се в землището на Сливница, с площ от 4,999 дка, собственост на АЛЕКСИ РАНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ.

В 14-дневен срок от датата на съобщаването заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Софийска област чрез Кмета на Община Сливница.

Приложения:
Заповед 66-00-176

Заповед 66-00-178

Заповед 66-00-179

Заповед 66-00-180

Заповед 66-00-181

Заповед 66-00-184

Заповед 66-00-185

Заповед 66-00-187

Заповед 66-00-188

Заповед 66-00-192

Заповед 66-00-195

Заповед 66-00-196

Заповед 66-00-197

Заповед 66-00-198

Заповед 66-00-202

Заповед 66-00-205

Заповед 66-00-206

Заповед 66-00-207

Заповед 66-00-208

Заповед 66-00-210

Заповед 66-00-214

Заповед 66-00-217

Заповед 66-00-219

Заповед 66-00-221

Заповед 66-00-222

Заповед 66-00-223

Заповед 66-00-226

Заповед 66-00-229