Skip to main content

ЗАПОВЕД №66-00-362/ 08.10.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: Общинско помещение, находящо се в двуетажна сграда, УПИ V – кметство, поща, читалище, ресторант,здравен пункт,клуб и мага с.Гургулят

09.10.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-362/ 08.10.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 450/17.09.2018 година на Общински съвет – Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот,а именно:
- Общинско помещение, находящо се в на първи етаж на масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ V – кметство, поща, читалище, ресторант,здравен пункт, клуб и магазини от кв.10/десет/ по плана на с.Гургулят с търговска площ от 70 кв.м. и сервизни помещения 10 кв.м.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот,а именно:
-Общинско помещение, находящо се в на първи етаж на масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ V – кметство, поща, читалище, ресторант,здравен пункт, клуб и магазини от кв.10/десет/ по плана на с.Гургулят с търговска площ от 70 кв.м. и сервизни помещения 10 кв.м.тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
Съгласно Решение №450/17.09.2018г. на Общински съвет Сливница определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 0.30 лв./кв.м. за 70/седемдесет/ кв.м. търговска площ и 0.15 лв./кв.м. за 10 кв.м. сервизни помещения или общо 22.50 /двадесет и два лева и петдесет ст./ лева.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна месечна наемна цена – 22.50 /двадесет и два лева и петдесет ст./лв. за целия имот
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 200/двеста / лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 09.10.2018 г. до 16.30 часа на 23.10.2018 г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 30,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 09.10.2018 г. до 14.00 часа на 23.10.2018 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 09.10.2018 г. до 14.00 часа на 23.10.2018 г.
❖Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 09.10.2018г. до 23.10.2018г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 09.10.2018 г. до 17.00 часа на 23.10.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 24.10.2018 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 29.10.2018 г. до 17.00 часа на 09.11.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 12.11.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:/п/
(Васко Стоилков)


Прикачени файлове: