Skip to main content

Заповед №66-00-396/06.11.2018г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти в землището на с.Гургулят

06.11.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 396/06.11.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.20.6(едно осем едно три три точка две нула точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШОПКА; Площ 1600(хиляда и шестстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 020006(нула две нула нула нула шест). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 28.80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.20.9(едно осем едно три три точка две нула точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШОПКА; Площ 5000(пет хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 020009(нула две нула нула нула девет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.00 лв. /деветдесет лева и 00 ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.1(едно осем едно три три точка две едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 1619(хиляда шестстотин и деветнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021001 (нула две едно нула нула едно). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 29.14 лв. /двадесет и девет лева и четиринадесет ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.5(едно осем едно три три точка две едно точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 1895(хиляда осемстотин деветдесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021005 (нула две едно нула нула пет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 34.11 лв. /тридесет и четири лева и единадесет ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.6(едно осем едно три три точка две едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 2021(две хиляди двадесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021006 (нула две едно нула нула шест). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 36.39 лв. /тридесет и шест лева и тридесет и девет ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.22.4(едно осем едно три три точка две две точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 4698(четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 022004(нула две две нула нула четири). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 84.58 лв. /осемдесет и четири лева и петдесет и осем ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.30(едно осем едно три три точка две три точка три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШУМНАТИ ДОЛ; Площ 1827(хиляда осемстотин двадесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023030(нула две три нула три нула). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 54.41 лв. /петдесет и четири лева и четиридесет и една ст./.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.44(едно осем едно три три точка две три точка четири четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 2022(две хиляди двадесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023044(нула две три нула четири четири). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 36.39 лв. /тридесет и шест лева и тридесет и девет ст./.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.45(едно осем едно три три точка две три точка четири пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 5780(пет хиляди седемстотин и осемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023045(нула две три нула четири пет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 104.05 лв. /сто и четири лева и пет ст./.
1.10 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.63(едно осем едно три три точка две три точка шест три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШУМНАТИ ДОЛ; Площ 1000(хиляда) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023063 (нула две три нула шест три). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 18.00 лв. /осемнадесет лева и 00 ст./.
1.11 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.77(едно осем едно три три точка две три точка седем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МУЙНА ЛИВАДА; Площ 570(петстотин и седемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023077(нула две три нула седем седем). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 10.26 лв. /десет лева и двадесет и шест ст./.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.79(едно осем едно три три точка две три точка седем девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 3680(три хиляди шестстотин и осемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023079(нула две три нула седем девет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 66.24 лв. /шестдесет и шест лева и двадесет и четири ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 18133.24.27(едно осем едно три три точка две четири точка две седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СРЕДОБЪРДИЕ; Площ 4006(четири хиляди и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 024027(нула две четири нула две седем). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 72.10 лв. /седемдесет и два лева и десет ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 18133.25.2(едно осем едно три три точка две пет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРИВША; Площ 2671 (две хиляди шестстотин седемдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 025002 (нула две пет нула нула две). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 48.09 лв. /четиридесет и осем лева и девет ст./.
1.15 Поземлен имот с идентификатор 18133.25.6(едно осем едно три три точка две пет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРИВША; Площ 4694(четири хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 025006(нула две пет нула нула шест). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 84.51 лв. /осемдесет и четири лева и петдесет и една ст./.
1.16 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.3(едно осем едно три три точка две шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОЗАРИЦА; Площ 1100(хиляда и сто) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 026003(нула две шест нула нула три). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 19.80 лв. /деветнадесет лева и осемдесет ст./.
1.17 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.9 (едно осем едно три три точка две шест точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОЗАРИЦА; Площ: 3548 (три хиляди петстотин четиридесет и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 026009 (нула две шест нула нула девет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 81.88 лв. / осемдесет и една лева и осемдесет и осем ст./.
1.18 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.16(едно осем едно три три точка две шест точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОТЕ; Площ 1647(хиляда шестстотин четиридесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 026016(нула две шест нула едно шест). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 65.64 лв. /шестдесет и пет лева и шестдесет и четири ст./.
1.19 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.23(едно осем едно три три точка две шест точка две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЯНЧИ КОНЯРНИК; Площ 2998(две хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 026023(нула две шест нула две три). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева и 00 ст./.
1.20 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.26(едно осем едно три три точка две шест точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЯНЧИ КОНЯРНИК; Площ 3114(три хиляди сто и четиринадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 026026(нула две шест нула две шест). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 56.05 лв. /петдесет и шест лева и пет ст./.
1.21 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.21(едно осем едно три три точка две осем точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 674(шестстотин седемдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028021(нула две осем нула две едно). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 12.13 лв. /дванадесет лева и тринадесет ст./.
1.22 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.49(едно осем едно три три точка две осем точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 3999(три хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028049(нула две осем нула четири девет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 72.00 лв. /седемдесет и два лева и 00 ст./.
1.23 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.73(едно осем едно три три точка две осем точка седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОЛЕМАНИЦА; Площ 22359(двадесет и две хиляди триста петдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028073(нула две осем нула седем три). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 402.53 лв. /четиристотин и два лева и петдесет и три ст./.
1.24 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.75(едно осем едно три три точка две осем точка седем пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРЪСТ; Площ 6000(шест хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028075(нула две осем нула седем пет). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 108.00 лв. /сто и осем лева и 00 ст./.
Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна годишна наемна цена -18/осемнадесет/лева на декар
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 16.30 часа на 26.11.2018 г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 14.00 часа на 26.11.2018 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 14.00 часа на 26.11.2018 г.
❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 17.00 часа на 26.11.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 05.12.2018 г. до 17.00 часа на 17.12.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 18.12.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: