Skip to main content

Заповед №66-00-397/06.11.2018г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти в землището на с.Гълъбовци

06.11.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 66-00-397/06.11.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18294.49.7(едно осем две девет четири точка четири девет точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност СТУБЕЛ; Площ 1755(хиляда седемстотин петдесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 049007 (нула четири девет нула нула седем). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 31.59 лв. /тридесет и един лева и петдесет и девет ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18294.66.6(едно осем две девет четири точка шест шест точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност КАЛИН ОРМАН; Площ 1609(хиляда шестстотин и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 066006 (нула шест шест нула нула шест). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 28.96 лв. /двадесет и осем лева и петдесет и шест ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18294.68.14(едно осем две девет четири точка шест осем точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност ПЛЕТЕН КЛАДЕНЕЦ; Площ 1499(хиляда четиристотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 068014 (нула шест осем нула едно четири). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18294.22.22(едно осем две девет четири точка две две точка две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност СУХИ ДОЛ; Площ 916( деветстотин и шестнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 022022 (нула две две нула две две). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 16.48 лв. /шестнадесет лева и четиридесет и осем ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 18294.64.16(едно осем две девет четири точка шест четири точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност СТАРО СЕЛИЩЕ; Площ 341(триста четиридесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 064016 (нула шест четири нула едно шест). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 6.13 лв. /шест лева и тринадесет ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 18294.90.58(едно осем две девет четири точка девет нула точка пет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност ВЪРТИН ЧУКАР; Площ 6816(шест хиляди осемстотин и шестнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 090058 (нула девет нула нула пет осем). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 122.68 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и осем ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 18294.58.40(едно осем две девет четири точка пет осем точка четири нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност ДЕБЕЛИ ДЕЛ; Площ 137(сто тридесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 058040 (нула пет осем нула четири нула). Съгласно Решение № 446/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 2.46 лв. /два лева и четиридесет и шест ст./.
Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна годишна наемна цена -18/осемнадесет/лева на декар
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 16.30 часа на 26.11.2018 г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 14.00 часа на 26.11.2018 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 14.00 часа на 26.11.2018 г.
❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 07.11.2018 г. до 17.00 часа на 26.11.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 05.12.2018 г. до 17.00 часа на 17.12.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 18.12.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: