Skip to main content

Общ устройствен план

16.11.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ - за територията на община Сливница.

Приложения:
1. Общ устройствен план

2. Обяснителна записка