Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-417/20.11.2018 година за определяне на купувач на общински недвижим имот

20.11.2018

ЗАПОВЕД
№ 66-00-417/20.11.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията от 19.11.2018г., назначена със Заповед № 66-01-85/02.11.2018г. и видоизменена със Заповед 66-00-414/19.11.2018г. на кмета на община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. „Йотов и син България“ ООД с ЕИК: 121287266, със седалище гр.София, район Възраждане, бул.“Александър Стамболийски“ №84 и адрес на управление: гр.София, район Надежда, ж. к. Надежда 2, ул.“Република“, бл.272, вх. Г, ап.94 с управител Ивайло Ангелов Йотов за КУПУВАЧ на общински недвижим имот, представляващ
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.414(шест седем три седем две точка едно пет три точка четири едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК:Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 5370(пет хиляди триста и седемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 000362 (нула нула нула три шест две), ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67372.153.414.1: застроена площ 1766(хиляда седемстотин шестдесет и шест) кв.м., бр.етажи 1(един), предназначение: хангар, депо, гараж. за сума в размер на 121 015.00( сто двадесет и една хиляди и петнадесет лева) лв.
2. Съгласно чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница, купувачът е длъжен да внесе сумата от 61 015,00(шестдесет и една хиляди и петнадесет лева) лв, представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника, както следва:
2.1 Сума от 4 503,00 (четири хиляди петстотин и три лева) лв. по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 445 600 ( приходи от продажба на земя).
2.2 Сума от 56 512,00 ( петдесет и шест хиляди петстотин и дванадесет лева) лв. по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 445 500 ( приходи от продажба на ДМА).

3. Купувачът е длъжен и да внесе сума в размер на 500,00 лв.(петстотин лева), представляваща режийни разноски върху продажната цена за недвижим имот по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 448 090.
4. Купувачът е длъжен и да внесе сума в размер на 3 146,39 лв.( три хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и девет ст.), представляваща 2,6 % местен данък, по чл.49 от ЗМДТ върху продажната цена за недвижим имот по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 442 500.
5. В седемдневен срок след внасянето на сумите и представянето в община Сливница на вносните бележки да се сключи договор за покупко – продажба на описания по – горе недвижим имот.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко – продажба, съобразно предложената цена.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:/п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)