Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-418 / 21.11.2018 година за определяне на наемател на следните земеделски имоти

22.11.2018

ЗАПОВЕД № 66-00-418 / 21.11.2018 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-389/01.11.2018г. и видоизменена със Заповед № 66-00-416/20.11.2018г. на кмета на община Сливница за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Алдомировци и с.Ракита, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Крум Лозанов Найденов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Ракита, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61964.7.22(шест едно девет шест четири точка седем точка две две ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност ЧУКЛИНА; Площ 4426(четири хиляди четиристотин двадесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 79.66 лв. /седемдесет и девет лева и шестдесет и шест ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 61964.1.27(шест едно девет шест четири точка едно точка две седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност РЕЙНА РЕКА; Площ 6726(шест хиляди седемстотин двадесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 121.06 лв. /сто двадесет и един лева и шест ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 61964.5.45(шест едно девет шест четири точка пет точка четири пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност СТАРИ ПОЯТИ; Площ 4409(четири хиляди четиристотин и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин натрайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 79.36 лв. /седемдесет и девет лева и тридесет и шест ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 61964.1.19(шест едно девет шест четири точка едно точка едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Адрес на поземления имот: с. Ракита, местност БОЖИЛИЦА; Площ 987(деветстотин осемдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 17.76 лв. /седемнадесет лева и седемдесет и шест ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Крум Лозанов Найденов с адрес: гр.Сливница, ул. „Неделище“ №98, при общ годишен наем в размер на 297,84 лв.(двеста деветдесет и седем лева и 84 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Васко Стоилков)