Skip to main content

Покана до кандидати в процедура за избор на финансова/кредитна институция

28.11.2018

ПОКАНА изх.№08-01-25/27.11.2018 г. ДО КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

Уважаеми дами и господа
Община Сливница Ви кани да подадете оферти в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг.
В изпълнение на т.II от Решение №475/16.11.2018 г. на Общински съвет – гр. Сливница със своя Заповед №66-00-423/27.11.2018 г. Кметът на Община Сливница откри процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг в размер на 370 000 лева за период от 5 години. Кредитът е необходим за разплащане на просрочени задължения към ДФЗ-РА, поети с Решение №397/31.05.2018 г. на Общински съвет – гр. Сливница.
Изисквания към кандидатите и документите за доказване:
В процедурата могат да участват кандидати, които са кредитна/финансова институция или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.
Доказателства: заверено копие от съответния лиценз и/или точна препратка към публичен регистър, в който може да се направи съответната справка.
В процедурата не може да участват кандидати, които:
1.са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
2.са в ликвидация;
3.Имат парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
4.са поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от ЗКИ /Закон за кредитните институции/ - приложимо за банки;
5. Спрямо които се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции – приложимо за банки.
Доказателства:
по т.1 и 2 – удостоверение от АВ – Търговски регистър и РЮЛНЦ – заверено копие;
по т.3 – удостоверение за наличие и/или липса на задължения от НАП и общината по седалище на кандидата – заверено копие;
по т.4 и 5 – съответните документи, регламентирани в ЗКИ – заверени копия.
Срок на валидност на офертите
6 месеца от датата на подаването им в деловодството на общината.
Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата
Офертите се получават до 13.12.2018 г., 17:00 ч. в деловодството на община Сливница на адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, стая 106, ет.1.
Място и дата на отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени на 14.12.2018 г. в 11:00ч. в сградата на община Сливница, ет.3, заседателна зала. На отварянето могат да присъства кандидатите или техни упълномощени представители.
Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт
Община Сливница, гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, тел. 0727 42300, факс 0727 4 23 00, slivnitsa@slivnitsa.bg, лице за контакт – Радостин Ялъмов – зам.-кмет.
Методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест
Офертите се оценяват по формулата:
КО=∑_(к=1)^5▒Аk
Където Ak (к от 1 до 5) е както следва:
I. А1 - гратисен период за главницата. Показателят се изчислява по формулата:
А1=Асъотв/Амах х 10

Амах – максималния предложен гратисен период;
Асъотв – предложения гратисен период на съответния кандидат.

II. A2 - Годишен лихвен процент. Показателят се изчислява по формулата:
А2=Аmin/Асъотв х 30

Аmin – минималния предложен лихвен процент;
Асъотв – предложения лихвен процент на съответния кандидат.

III. A3 - Лихвен процент при просрочие на главница. Показателят се изчислява по формулата:
А3=Аmin/Асъотв х 30

Аmin – минималния предложен лихвен процент;
Асъотв – предложения лихвен процент на съответния кандидат.

IV. A4 - Неустойка при просрочие на лихва. Показателят се изчислява по формулата:
А4=Аmin/Асъотв х 20

Аmin – минималната предложена неустойка;
Асъотв – предложената неустойка на съответния кандидат.

V. A5 - Годишна комисионна за управление на кредита. Показателят се изчислява по формулата:
А5=Аmin/Асъотв х 10

Аmin – минималната предложена комисионна;
Асъотв – предложената комисионна на съответния кандидат.

Получените точки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
Офертата, получила най-висок брой точки се класира на първо място. Останалите оферти се класират в низходящ ред.
При равен брой точки комисията тегли жребий в присъствието на кандидатите или техни упълномощени представители.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ВАСКО ДИМИТРОВ СТОИЛКОВ (П)

Линк, от който може да бъде изтеглена докуементацията: https://www.dropbox.com/s/cnbg5b3stcdblt0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC...