Skip to main content

Обява до заинтересованите лица и общественост

30.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ТОП ЕКО ПЕЛЕТ ООД

гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №4

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Преустройство на съществуваща производствена и складова база за сухи строителни смеси и безвредно производство в цех за производство на пелети складова база за съхранение”

За контакти: Милко Димитров Димитров, гр. Сливница, ул. „Максим Горки” №20, GSM: 0898584384

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС