Skip to main content

Обява до заинтересованите лица и общественост

23.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1
ЕИК:000776517
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Спортен комплекс – закрит басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Чавдар Янков – Гл. инж. на община Сливница, тел: 0882/002515
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС