Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-432/ 06.12.2018 година за определяне на наемател на зем. имоти находящи се в землището на с.Бърложница, община Сливница

06.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-432/ 06.12.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-394/06.11. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Бърложница, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Герман Павлов Василев за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бърложница, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 07541.1.1(нула седем пет четири едно точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ДЖУРИН ЧУКАР; Площ 4615(четири хиляди шестстотин и петнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 001001 (нула нула едно нула нула едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 280.07 лв. /двеста и осемдесет лева и седем ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 07541.4.4(нула седем пет четири едно точка четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ГОЛЕМИ НИВИ; Площ 2300(две хиляди и триста) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 004004 (нула нула четири нула нула четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 160.40 лв. /сто и шестдесет лева и четиридесет ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 07541.2.27(нула седем пет четири едно точка две точка две седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ДЖУРИН ЧУКАР; Площ 1888( хиляда осемстотин осемдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 002027 (нула нула две нула две седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева и 00 ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 07541.3.20(нула седем пет четири едно точка три точка две нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ДЖУРИН ЧУКАР; Площ 1752( хиляда седемстотин петдесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 003020 (нула нула три нула две нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 100.55 лв. /сто лева и петдесет и пет ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 07541.4.51(нула седем пет четири едно точка четири точка пет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ГОЛЕМИ НИВИ; Площ 1370( хиляда триста и седемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 004051 (нула нула четири нула пет едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 121.66 лв. /сто двадесет и един лева и шестдесет и шест ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 07541.10.42(нула седем пет четири едно точка едно нула точка четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност РАВНИ КАМИК; Площ 374(триста седемдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 010042 (нула едно нула нула четири две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 14.71 лв. /четиринадесет лева и седемдесет и една ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.78(нула седем пет четири едно точка шест едно точка седем осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност СЕЛИЩЕ; Площ 21036(двадесет и една хиляди тридесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 061078 (нула шест едно нула седем осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 2 010.64 лв. /две хиляди и десет лева и шестдесет и четири ст./.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.118(нула седем пет четири едно точка шест едно точка едно едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност СЕЛИЩЕ; Площ 4068(четири хиляди шестдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 9(девет); Номер по предходен план: 061118 (нула шест едно едно едно осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 180.22 лв. /сто и осемдесет лева и двадесет и две ст./.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.24(нула седем пет четири едно точка шест едно точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност НАД СЕЛО; Площ 2300(две хиляди и триста) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 061024 (нула шест едно нула две четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 110.40 лв. /сто и десет лева и четиридесет ст./.
1.10 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.16(нула седем пет четири едно точка шест едно точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БЪРДЕН; Площ 1606(хиляда шестстотин и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 061016 (нула шест едно нула едно шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 101.90 лв. /сто и един лева и деветдесет ст./.
1.11 Поземлен имот с идентификатор 07541.52.51(нула седем пет четири едно точка пет две точка пет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност РОВИНА; Площ 1126(хиляда сто двадесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 052051 (нула пет две нула пет едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 81.26 лв. /осемдесет и един лева и двадесет и шест ст./.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.29(нула седем пет четири едно точка шест едно точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БЪРДЕН; Площ 1701(хиляда седемстотин и едно) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 061029 (нула шест едно нула две девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 120.61 лв. /сто и двадесет лева и шестдесет и една ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 07541.52.49(нула седем пет четири едно точка пет две точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност РОВИНА; Площ 1124(хиляда сто двадесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 052049 (нула пет две нула четири девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 65.23 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и три ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 07541.61.53(нула седем пет четири едно точка шест едно точка пет три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност СЕЛИЩЕ; Площ 1869(хиляда осемстотин шестдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 9(девет); Номер по предходен план: 061053 (нула шест едно нула пет три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 34.64 лв. /тридесет и четири лева и шестдесет и четири ст./.

2. Марио Василев Павлов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бърложница, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 07541.22.1(нула седем пет четири едно точка две две точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БЕЛО ПОЛЕ; Площ 4752(четири хиляди седемстотин петдесет и две) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 022001 (нула две две нула нула едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 89.53 лв. /осемдесет и девет лева и петдесет и три ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 07541.22.22(нула седем пет четири едно точка две две точка две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БЕЛО ПОЛЕ; Площ 3676(три хиляди шестстотин седемдесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 022022 (нула две две нула две две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 68.15 лв. /шестдесет и осем лева и петнадесет ст./.
2.3 Поземлен имот с идентификатор 07541.5.41(нула седем пет четири едно точка пет точка четири едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ГОЛЕМИ НИВИ; Площ 1999( хиляда деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 005041 (нула нула пет нула четири едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 86.00 лв. /осемдесет и шест лева и 00ст./.
2.4 Поземлен имот с идентификатор 07541.12.10(нула седем пет четири едно точка едно две точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ШУМИЕ; Площ 1701( хиляда седемстотин и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 012010 (нула едно две нула едно нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.61 лв. /деветдесет лева и шестдесет и една ст./.
2.5 Поземлен имот с идентификатор 07541.18.15(нула седем пет четири едно точка едно осем точка едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност НИКОЛИНО ПОЛЕ; Площ 1026(хиляда двадесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 018015 (нула едно осем нула едно пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 40.46 лв. /четиридесет лева и четиридесет и шест ст./.
2.6 Поземлен имот с идентификатор 07541.22.16(нула седем пет четири едно точка две две точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БЕЛО ПОЛЕ; Площ 546( петстотин четиридесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 022016 (нула две две нула едно шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 21.82 лв. /двадесет и един лева и осемдесет и две ст./.
2.7 Поземлен имот с идентификатор 07541.24.25(нула седем пет четири едно точка две четири точка две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност БАХАЛИНСКА БАРА; Площ 225(двеста двадесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 024025 (нула две четири нула две пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 9.06 лв. /девет лева и шест ст./.
3. „АГРО САМЕЛА“ ЕООД с ЕИК: 204376393 за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бърложница, а именно:
3.1 Поземлен имот с идентификатор 07541.10.25(нула седем пет четири едно точка едно нула точка две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност ШУМИЕ; Площ 1334(хиляда триста тридесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 010025 (нула едно нула нула две пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 60.01 лв. /шестдесет лева и една ст./.
3.2 Поземлен имот с идентификатор 07541.52.29(нула седем пет четири едно точка пет две точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Бърложница, местност НАГАЛЯНИЦА; Площ 751(седемстотин петдесет и едно) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 052029 (нула пет две нула две девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 13.51 лв. /тринадесет лева и петдесет и една ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Герман Павлов Василев с адрес: гр.Сливница, ул. „Шипка“, №19, при общ годишен наем в размер на 3462,29 лв.(три хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 29 ст.).
1.2 Марио Василев Павлов с адрес: гр. Сливница, ул. „Иван Вазов“, №23, при общ годишен наем в размер на 405,63 лв.(четиристотин и пет лева и 63 ст.).
1.3 „АГРО САМЕЛА“ ЕООД с ЕИК: 204376393 с адрес на управление: гр.Сливница, бул. „Паисий Хилендарски“, №68, при общ годишен наем в размер на 73,52 лв.(седемдесет и три лева и 52 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Васко Стоилков)


Прикачени файлове: