Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-431 / 06.12.2018 година за определяне на наемател на земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гълъбовци, община Сливница

06.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-431 / 06.12.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-397/06.11. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Гълъбовци, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. „Хайленд Г“ ООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гълъбовци, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18294.49.7(едно осем две девет четири точка четири девет точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност СТУБЕЛ; Площ 1755(хиляда седемстотин петдесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 049007 (нула четири девет нула нула седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 31.59 лв. /тридесет и един лева и петдесет и девет ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18294.68.14(едно осем две девет четири точка шест осем точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност ПЛЕТЕН КЛАДЕНЕЦ; Площ 1499(хиляда четиристотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 068014 (нула шест осем нула едно четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 26.98 лв. /двадесет и шест лева и деветдесет и осем ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18294.64.16(едно осем две девет четири точка шест четири точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-38/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гълъбовци, местност СТАРО СЕЛИЩЕ; Площ 341(триста четиридесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 064016 (нула шест четири нула едно шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 6.13 лв. /шест лева и тринадесет ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 „ Хайленд Г“ ООД с ЕИК 204338453 с адрес: гр.Сливница, ул. „Капитан Олимпи Панов“ №23, при общ годишен наем в размер на 64,70 лв.(шестдесет и четири лева и 80 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Васко Стоилков)


Прикачени файлове: