Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-433 / 06.12.2018 година за определяне на наемател на зем. имоти находящи се в землището на с.Гургулят, община Сливница

06.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-433 / 06.12.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-395/06.11. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Гургулят, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Крум Лозанов Найденов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.12.29 (едно осем едно три три точка едно две точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИШАЯ; Площ: 4879 (четири хиляди осемстотин седемдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 012029 (нула едно две нула две девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 111.84 лв. /сто и единадесет лева и осемдесет и четири ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.13.1(едно осем едно три три точка едно три точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШЕВЪРДЕМ; Площ 8813(осем хиляди осемстотин и тринадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 013001(нула едно три нула нула едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 400.67 лв. /четиристотин лева и шестдесет и седем ст./.
2. Георги Петров Георгиев за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.13.26(едно осем едно три три точка едно три точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИШАЙСКО РОСУЛЕ; Площ 2906(две хиляди деветстотин и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 013026(нула едно три нула две шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 160.30 лв. /сто и шестдесет лева и тридесет ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.14.2(едно осем едно три три точка едно четири точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИШАЯ; Площ 2991(две хиляди деветстотин деветдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 014002 (нула едно четири нула нула две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 53.85 лв. /петдесет и три лева и осемдесет и пет ст./.
2.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.19.3(едно осем едно три три точка едно девет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШЕВЪРДЕМ; Площ 5987(пет хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 019003(нула едно девет нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 450.76 лв. /четиристотин и петдесет лева и седемдесет и шест ст./.
2.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.19.8(едно осем едно три три точка едно девет точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СТУБЕЛ; Площ 393 (триста деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 019008(нула едно девет нула нула осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 50.05 лв. /петдесет лева и пет ст./.
2.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.19.13(едно осем едно три три точка едно девет точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СТУБЕЛ; Площ 1768(хиляда седемстотин шестдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4(четири); Номер по предходен план: 019013(нула едно девет нула едно три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 140.86 лв. /сто и четиридесет лева и осемдесет и шест ст./.
2.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.20.2(едно осем едно три три точка две нула точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШОПКА; Площ 4101(четири хиляди сто и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 020002(нула две нула нула нула две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 300.81 лв. /триста лева и осемдесет и една ст./.
3. „Ню Грейн“ ЕАД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
3.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.17(едно осем едно три три точка едно шест точка едно седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 7504(седем хиляди петстотин и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016017(нула едно шест нула едно седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 136.09 лв. /сто тридесет и шест лева и девет ст./.
3.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.21(едно осем едно три три точка едно шест точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 772(седемстотин седемдесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016021(нула едно шест нула две едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 14.91 лв. / четиринадесет лева и деветдесет и една ст./.
3.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.24(едно осем едно три три точка едно шест точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 9016(девет хиляди и шестнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 016024(нула едно шест нула две четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 163.27 лв. /сто шестдесет и три лева и двадесет и седем ст./.
3.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.32(едно осем едно три три точка едно шест точка три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 6079(шест хиляди седемдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016032(нула едно шест нула три две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 114.44 лв. /сто и четиринадесет лева и четиридесет и четири ст./.
3.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.38(едно осем едно три три точка едно шест точка три осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 1456( хиляда четиристотин петдесет и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016038(нула едно шест нула три осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 30.20 лв. /тридесет лева и двадесет ст./.
3.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.44(едно осем едно три три точка едно шест точка четири четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА; Площ 5744(пет хиляди седемстотин четиридесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016044(нула едно шест нула четири четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 106.42 лв. /сто и шест лева и четиридесет и две ст./.
3.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.31(едно осем едно три три точка едно седем точка три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БЕЛ.ПЛАДНИЩЕ; Площ 1767(хиляда седемстотин шестдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 017031(нула едно седем нула три едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 32.80 лв. /тридесет и два лева и осемдесет ст./.
4. „Хайленд Г“ ООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
4.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.7 (едно осем едно три три точка едно седем точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СВРЪШКОВА БАРА; Площ: 39010 (тридесет и девет хиляди и десет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 017007 (нула едно седем нула нула седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 3000.30 лв. /три хиляди лева и тридесет ст./.
4.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.8(едно осем едно три три точка едно седем точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БЕЛ.ПЛАДНИЩЕ; Площ 19102(деветнадесет хиляди сто и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 017008 (нула едно седем нула нула осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 1800.89 лв. /хиляда и осемстотин лева и осемдесет и девет ст./.
4.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.9(едно осем едно три три точка едно седем точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БЕЛ.ПЛАДНИЩЕ; Площ 14567(четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 017009(нула едно седем нула нула девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 1400.24 лв. /хиляда и четиристотин лева и двадесет и четири ст./.
4.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.15(едно осем едно три три точка едно седем точка едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БЕЛ.ПЛАДНИЩЕ; Площ 2928(две хиляди деветстотин двадесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 017015(нула едно седем нула едно пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 500.72 лв. /петстотин лева и седемдесет и две ст./.
4.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.17.16(едно осем едно три три точка едно седем точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БЕЛ.ПЛАДНИЩЕ; Площ 17 849(седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 017016(нула едно седем нула едно шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 1600.33 лв. /хиляда и шестстотин лева и тридесет и три ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Крум Лозанов Найденов с адрес: гр.Сливница, ул. „Неделище“ №98, при общ годишен наем в размер на 512,51 лв.(петстотин и дванадесет лева и 51 ст.).
1.2 Георги Петров Георгиев с адрес: гр.Сливница, ул. „Васил Левски“ №20, при общ годишен наем в размер на 1156,63 лв.(хиляда сто петдесет и шест лева и 63 ст.).
1.3 „Ню Грейн“ ЕАД с ЕИК: 200437607 с адрес на управление: с.Гълъбовци, община Сливница, ферма „Ню Грейн“ №1, при общ годишен наем в размер на 598,13 лв.(петстотин деветдесет и осем лева и 13 ст.).
1.4 „ Хайленд Г“ ООД с ЕИК 204338453 с адрес: гр.Сливница, ул. „Капитан Олимпи Панов“ №23, при общ годишен наем в размер на 8302,48 лв.(осем хиляди триста и два лева и 48 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Васко Стоилков)


Прикачени файлове: