Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-430 / 06.12.2018 година за определяне на наемател на зем. имоти находящи се в землището на с.Гургулят, община Сливница

06.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-430 / 06.12.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-395/06.11. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Гургулят, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Крум Лозанов Найденов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.24.27(едно осем едно три три точка две четири точка две седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СРЕДОБЪРДИЕ; Площ 4006(четири хиляди и шест) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 024027(нула две четири нула две седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 250.10 лв. /двеста и петдесет лева и десет ст./.
2. Георги Петров Георгиев за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.20.6(едно осем едно три три точка две нула точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШОПКА; Площ 1600(хиляда и шестстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 020006(нула две нула нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 120.80 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.20.9(едно осем едно три три точка две нула точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШОПКА; Площ 5000(пет хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 020009(нула две нула нула нула девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 260.00 лв. /двеста и шестдесет лева и 00 ст./.
2.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.1(едно осем едно три три точка две едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 1619(хиляда шестстотин и деветнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021001 (нула две едно нула нула едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 110.14 лв. /сто и десет лева и четиринадесет ст./.
2.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.5(едно осем едно три три точка две едно точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 1895(хиляда осемстотин деветдесет и пет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021005 (нула две едно нула нула пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 120.11 лв. /сто и двадесет лева и единадесет ст./.
2.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.21.6(едно осем едно три три точка две едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 2021(две хиляди двадесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 021006 (нула две едно нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 150.39 лв. /сто и петдесет лева и тридесет и девет ст./.
2.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.22.4(едно осем едно три три точка две две точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОРУБИЕ; Площ 4698(четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 022004(нула две две нула нула четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 270.58 лв. /двеста и седемдесет лева и петдесет и осем ст./.
2.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.30(едно осем едно три три точка две три точка три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВЕЛКОВИЦА; Площ 3023(три хиляди двадесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023030(нула две три нула три нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 250.41 лв. /двеста и петдесет лева и четиридесет и една ст./.
2.8 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.44(едно осем едно три три точка две три точка четири четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 2022(две хиляди двадесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023044(нула две три нула четири четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 150.39 лв. /сто и петдесет лева и тридесет и девет ст./.
2.9 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.45(едно осем едно три три точка две три точка четири пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 5780(пет хиляди седемстотин и осемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023045(нула две три нула четири пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 351.05 лв. /триста петдесет и един лева и пет ст./.
2.10 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.63(едно осем едно три три точка две три точка шест три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ШУМНАТИ ДОЛ; Площ 1000(хиляда) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023063 (нула две три нула шест три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 63.00 лв. /шестдесет и три лева и 00 ст./.
2.11 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.77(едно осем едно три три точка две три точка седем седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МУЙНА ЛИВАДА; Площ 570(петстотин и седемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023077(нула две три нула седем седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 10.26 лв. /десет лева и двадесет и шест ст./.
2.12 Поземлен имот с идентификатор 18133.23.79(едно осем едно три три точка две три точка седем девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОЖИЛОВ ДОЛ; Площ 3680(три хиляди шестстотин и осемдесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 023079(нула две три нула седем девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 220.24 лв. /двеста и двадесет лева и двадесет и четири ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.9 (едно осем едно три три точка две шест точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОЗАРИЦА; Площ: 4549 (четири хиляди петстотин четиридесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 026009 (нула две шест нула нула девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 81.88 лв. / осемдесет и една лева и осемдесет и осем ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.16(едно осем едно три три точка две шест точка едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БОТЕ; Площ 3647(три хиляди шестстотин четиридесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 026016(нула две шест нула едно шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 65.64 лв. /шестдесет и пет лева и шестдесет и четири ст./.
1.15 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.23(едно осем едно три три точка две шест точка две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЯНЧИ КОНЯРНИК; Площ 2998(две хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 026023(нула две шест нула две три). Съгласно Решение № 445/17.09.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям начална тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева и 00 ст./.
3. „Ню Грейн“ ЕАД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
3.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.25.2(едно осем едно три три точка две пет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРИВША; Площ 2671 (две хиляди шестстотин седемдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 025002 (нула две пет нула нула две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 50.09 лв. /петдесет лева и девет ст./.
3.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.25.6(едно осем едно три три точка две пет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРИВША; Площ 4694(четири хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 025006(нула две пет нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 100.51 лв. /сто лева и петдесет и една ст./.
3.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.21(едно осем едно три три точка две осем точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 674(шестстотин седемдесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028021(нула две осем нула две едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 30.13 лв. /тридесет лева и тринадесет ст./.
3.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.49(едно осем едно три три точка две осем точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 3999(три хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028049(нула две осем нула четири девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 74.00 лв. /седемдесет и четири лева и 00 ст./.
3.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.73(едно осем едно три три точка две осем точка седем три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОЛЕМАНИЦА; Площ 22359(двадесет и две хиляди триста петдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028073(нула две осем нула седем три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 404.53 лв. /четиристотин и четири лева и петдесет и три ст./.
3.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.75(едно осем едно три три точка две осем точка седем пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРЪСТ; Площ 6000(шест хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028075(нула две осем нула седем пет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 110.00 лв. /сто и десет лева и 00 ст./.
4. „Хайленд Г“ ООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
4.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.3(едно осем едно три три точка две шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КОЗАРИЦА; Площ 1100(хиляда и сто) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 8(осем); Номер по предходен план: 026003(нула две шест нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 21.80 лв. /двадесет и един лева и осемдесет ст./.
4.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.26.26(едно осем едно три три точка две шест точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЯНЧИ КОНЯРНИК; Площ 3114(три хиляди сто и четиринадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 026026(нула две шест нула две шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 200.05 лв. /двеста лева и пет ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Крум Лозанов Найденов с адрес: гр.Сливница, ул. „Неделище“ №98, при общ годишен наем в размер на 250,10 лв.(двеста и петдесет лева и 10 ст.).
1.2 Георги Петров Георгиев с адрес: гр.Сливница, ул. „Васил Левски“ №20, при общ годишен наем в размер на 2278,89 лв.(две хиляди двеста седемдесет и осем лева и 89 ст.).
1.3 „Ню Грейн“ ЕАД с ЕИК: 200437607 с адрес на управление: с.Гълъбовци, община Сливница, ферма „Ню Грейн“ №1, при общ годишен наем в размер на 769,26 лв.(седемстотин шестдесет и девет лева и 26 ст.).
1.4 „ Хайленд Г“ ООД с ЕИК 204338453 с адрес: гр.Сливница, ул. „Капитан Олимпи Панов“ №23, при общ годишен наем в размер на 221,18 лв.(двеста двадесет и един лева и 18 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /п/
(Васко Стоилков)


Прикачени файлове: