Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-442 / 17.12.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти в землището на с. Гургулят

17.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 66-00-442 / 17.12.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.3 (едно осем едно три три точка три нула точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 2329 (две хиляди триста двадесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030003 (нула три нула нула нула три). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 41.92 лв. /четиридесет и един лева и деветдесет и две ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.11 (едно осем едно три три точка три нула точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 695 (шестстотин деведесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030011 (нула три нула нула едно едно). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 12.51 лв. /дванадесет лева и петдесет и една ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.14 (едно осем едно три три точка три нула точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 1639 (хиляда шестстотин тридесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030014 (нула три нула нула едно четири). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 29.50 лв. /двадесет и девет лева и петдесет ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.42 (едно осем едно три три точка три нула точка четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 3059 (три хиляди петдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030042 (нула три нула нула четири две). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 55.08 лв. /петдесет и пет лева и осем ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.43 (едно осем едно три три точка три нула точка четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОГАТОР; Площ: 993 (деветстотин деветдесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030043 (нула три нула нула четири три). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 17.85 лв. /седемнадесет лева и осемдесет и пет ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.6 (едно осем едно три три точка три едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 3982 (три хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 031006 (нула три едно нула нула шест). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 71.67 лв. /седемдесет и един лева и шестдесет и седем ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.11 (едно осем едно три три точка три едно точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 4999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 031011 (нула три едно нула едно едно). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.00 лв. /деветдесет лева и 00 ст./.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.21 (едно осем едно три три точка три едно точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРАСИНО РОСУЛЕ; Площ: 2000 (две хиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 031021 (нула три едно нула две едно). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева и 00 ст./.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.13 (едно осем едно три три точка три едно точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАНИНО РОСУЛЕ; Площ: 3000 (три хиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 031013 (нула три едно нула едно три). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева и 00 ст./.
1.10 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.41 (едно осем едно три три точка три две точка четири едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 23426 (двадесет и три хиляди четиристотин двадесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032041 (нула три две нула четири едно). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 421.74 лв. /четиристотин двадесет и един лева и седемдесет и четири ст./.
1.11 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.48 (едно осем едно три три точка три две точка четири осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 6813 (шест хиляди осемстотин и тринадесет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032048 (нула три две нула четири осем). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 122.65 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и пет ст./.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.57 (едно осем едно три три точка три две точка пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОКВА; Площ: 8479 (осем хиляди четиристотин седемдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032057 (нула три две нула пет седем). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 152.64 лв. /сто петдесет и два лева и шестдесет и четири ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.66 (едно осем едно три три точка три две точка шест шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 9997 (девет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032066 (нула три две нула шест шест). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева и 00 ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.7 (едно осем едно три три точка три три точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 1500 (хиляда и петстотин) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033007 (нула три три нула нула седем). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 27.00 лв. /двадесет и седем лева и 00 ст./.
1.15 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.29 (едно осем едно три три точка три три точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 4008 (четири хиляди и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033029 (нула три три нула две девет). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 72.16 лв. /седемдесет и два лева и шестнадесет ст./.
1.16 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.39 (едно осем едно три три точка три три точка три девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МИТИН ДОЛ; Площ: 5997 (пет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033039 (нула три три нула три девет). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 108.00 лв. /сто и осем лева и 00 ст./.
1.17 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.49 (едно осем едно три три точка три три точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 7031 (седем хиляди тридесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033049 (нула три три нула четири девет). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 126.55 лв. /сто двадесет и шест лева и петдесет и пет ст./.
1.18 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.57 (едно осем едно три три точка три три точка пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 3422 (три хиляди четиристотин двадесет и два) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033057 (нула три три нула пет седем). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 61.59 лв. /шестдесет и един лева и петдесет и девет ст./.

Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна годишна наемна цена -18/осемнадесет/лева на декар
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 16.30 часа на 09.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 17.00 часа на 09.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 17.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 31.01.2019 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: