Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-443/17.12.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти в землището на с. Гургулят

17.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 66-00-443 / 17.12.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.58 (едно осем едно три три точка три три точка пет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 1500 (хиляда и петстотин) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033058 (нула три три нула пет осем). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 27.00 лв. /двадесет и седем лева и 00 ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.62 (едно осем едно три три точка три три точка шест две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 6174 (шест хиляди сто седемдесет и четири) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033062 (нула три три нула шест две). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 111.15 лв. /сто и единадесет лева и петнадесет ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.66 (едно осем едно три три точка три три точка шест шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАРКОВА ЛИВАДА; Площ: 2098 (две хиляди деветдесет и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033066 (нула три три нула шест шест). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 37.76 лв. /тридесет и седем лева и седемдесет и шест ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.70 (едно осем едно три три точка три три точка седем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 13493 (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 033070 (нула три три нула седем нула). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 242.76 лв. /двеста четиридесет и два лева и седемдесет и шест ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.72 (едно осем едно три три точка три три точка седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 5331 (пет хиляди триста тридесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 033072 (нула три три нула седем две). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 95.95 лв. /деветдесет и пет лева и деветдесет и пет ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.80 (едно осем едно три три точка три три точка осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 21336 (двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033080 (нула три три нула осем нула). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 384.13 лв. /триста осемдесет и четири лева и тринадесет ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.18(едно осем едно три три точка три четири точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ 1000(хиляда) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 034018 (нула три четири нула едно осем). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 18.00 лв. /осемнадесет лева и 00 ст./.

1.8 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.24 (едно осем едно три три точка три четири точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 227 (двеста двадесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 034024 (нула три четири нула две четири). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 4.08 лв. /четири лева и осем ст./.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.26 (едно осем едно три три точка три четири точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 1921 (хиляда деветстотин двадесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 034026 (нула три четири нула две шест). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 34.57 лв. /тридесет и четири лева и петдесет и седем ст./.
1.10 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.3 (едно осем едно три три точка три пет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БРЪБОР; Площ: 6823 (шест хиляди осемстотин двадесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035003 (нула три пет нула нула три). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 122.85 лв. /сто двадесет и два лева и осемдесет и пет ст./.
1.11 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.18 (едно осем едно три три точка три пет точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАЛОВКА; Площ: 1645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035018 (нула три пет нула едно осем). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 29.61 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет и една ст./.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.21 (едно осем едно три три точка три пет точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАЛОВКА; Площ: 4291 (четири хиляди двеста деветдесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035021 (нула три пет нула две едно). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 77.25 лв. /седемдесет и седем лева и двадесет и пет ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 18133.37.6 (едно осем едно три три точка три седем точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СРЕДНИ РИД; Площ: 1006 (хиляда и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 037006 (нула три седем нула нула шест) Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 18.10 лв. /осемнадесет лева и десет ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 18133.36.31 (едно осем едно три три точка три шест точка три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БРЪБОР; Площ: 4775 (четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 036031 (нула три шест нула три едно). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 85.98 лв. /осемдесет и пет лева и деветдесет и осем ст./.
1.15 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.44(едно осем едно три три точка три нула точка четири четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОГАТОР; Площ 2947(две хиляди деветстотин четиридесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 030044(нула три нула нула четири четири). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 53.04 лв. /петдесет и три лева и четири ст./.
1.16 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.50(едно осем едно три три точка две осем точка пет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 3000(три хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028050(нула две осем нула пет нула). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева и 00 ст./.
1.17 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.43(едно осем едно три три точка едно шест точка четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА ЧУКАРА; Площ 4999(четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016043(нула едно шест нула четири три).
Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 89.98 лв. /осемдесет и девет лева и деветдесет и осем ст./.

Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна годишна наемна цена -18/осемнадесет/лева на декар
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 16.30 часа на 09.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 17.00 часа на 09.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 17.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 31.01.2019 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: (ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: