Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-444/17.12.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот-Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.1

17.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-444/ 17.12.2018 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 471/16.11.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, както следва:
1.1 Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2, предназначено за офис с търговска площ от 7.30 кв.м. при съседи: коридор, стълбище, двор, офис.

2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на гореописания общински недвижим имот.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна месечна наемна цена - 43.80 /четиридесет и три лева и осемдесет ст./лева без ДДС.
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 200 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 16.30 часа на 09.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 2 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Огледи на имота могат да се извършват всеки ден между 11.00 и 12.00 часа от 27.12.2018г. до 09.01.2019г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 17.00 часа на 09.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 11.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 17.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 31.01.2019 г. от 11.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: