Skip to main content

ЗАПОВЕД №66-00-455/27.12.2018 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти в землището на с. Радуловци

27.12.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 66-00-455 / 27.12.2018 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет - Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61621.4.71(шест едно шест две едно точка четири точка седем едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ВЕЛКОВО ПЛАДНИЩЕ; Площ 8331(осем хиляди триста тридесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 004071(нула нула четири нула седем едно). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 166.62 лв. /сто шестдесет и шест лева и шестдесет и две ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 61621.5.99(шест едно шест две едно точка пет точка девет девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КОЙЧИНИЦА - РАВНИЩЕ; Площ 3289(три хиляди двеста осемдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 005099(нула нула пет нула девет девет). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 65.78 лв. /шестдесет и пет лева и седемдесет и осем ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 61621.4.98(шест едно шест две едно точка четири точка девет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ЗАД ИЛИЕНСКИ КРЪСТ; Площ 3613(три хиляди шестстотин и тринадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 004098(нула нула четири нула девет осем). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 72.26 лв. /седемдесет и два лева и двадесет и шест ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 61621.5.100(шест едно шест две едно точка пет точка едно нула нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КОЙЧИНИЦА - РАВНИЩЕ; Площ 4893(четири хиляди осемстотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 005100(нула нула пет едно нула нула). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 97.86 лв. /деветдесет и седем лева и осемдесет и шест ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 61621.18.1(шест едно шест две едно точка едно осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ИЛИЕНСКИ КРЪСТ; Площ 600(шестстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 018001(нула едно осем нула нула едно). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева и 00 ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 61621.27.12(шест едно шест две едно точка две седем точка едно две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 2 801(две хиляди осемстотин и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 027012(нула две седем нула едно две). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 56.02 лв. /петдесет и шест лева и две ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 61621.27.10(шест едно шест две едно точка две седем точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 2132(две хиляди сто тридесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 027010(нула две седем нула едно нула). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 42.64 лв. /четиридесет и два лева и шестдесет и четири ст./.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 61621.26.10(шест едно шест две едно точка две шест точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 17848(седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 026010(нула две шест нула едно нула). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 356.96 лв. /триста петдесет и шест лева и деветдесет и шест ст./.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 61621.28.4(шест едно шест две едно точка две осем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ЗАД СВИЩЕ; Площ 4000 (четири хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 028004 (нула две осем нула нула четири). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева и 00 ст./.
1.10 Поземлен имот с идентификатор 61621.37.4(шест едно шест две едно точка три седем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 4308 (четири хиляди триста и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 037004 (нула три седем нула нула четири). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 87.68 лв. /осемдесет и седем лева и шестдесет и осем ст./.
1.11 Поземлен имот с идентификатор 61621.37.3(шест едно шест две едно точка три седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 4939 (четири хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 037003 (нула три седем нула нула три). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 98.78 лв. /деветдесет и осем лева и седемдесет и осем ст./.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 61621.44.3(шест едно шест две едно точка четири четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 1900 (хиляда и деветстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 044003 (нула четири четири нула нула три). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 38.00 лв. /тридесет и осем лева и 00 ст./.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 61621.50.3(шест едно шест две едно точка пет нула точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 2493 (две хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 050003 (нула пет нула нула нула три). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 49.86 лв. /четиридесет и девет лева и осемдесет и шест ст./.
1.14 Поземлен имот с идентификатор 61621.50.14(шест едно шест две едно точка пет нула точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 4481 (четири хиляди четиристотин осемдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 050014 (нула пет нула нула едно четири). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 89.60 лв. /осемдесет и девет лева и шестдесет ст./.
1.15 Поземлен имот с идентификатор 61621.29.8(шест едно шест две едно точка две девет точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност СВИЩЕ; Площ 5999 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 029008 (нула две девет нула нула осем). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 119.96 лв. /сто и деветнадесет лева и деветдесет и шест ст./.
1.16 Поземлен имот с идентификатор 61621.47.6(шест едно шест две едно точка четири седем точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 5999 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 047006 (нула четири седем нула нула шест). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 119.96 лв. /сто и деветнадесет лева и деветдесет и шест ст./.
1.17 Поземлен имот с идентификатор 61621.31.13(шест едно шест две едно точка три едно точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ГОЛЯМА ЛИВАДА; Площ 13 912 (тринадесет хиляди деветстотин и дванадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 9(девет); Номер по предходен план: 031013 (нула три едно нула едно три). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 278.22 лв. /двеста седемдесет и осем лева и двадесет и две ст./.

Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на гореописаните общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна годишна наемна цена -20 /двадесет/лева на декар
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 12 имота и 1000 лева за участие до 20 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 16.30 часа на 09.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 14.00 часа на 09.01.2019 г.
❖ Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 27.12.2018 г. до 17.00 часа на 09.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 10.01.2019 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
❖ Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 17.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Повторният търг ще се проведе на 31.01.2019 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.
КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: