Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-21 / 14.01.2019 година за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно: Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380

14.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-21 / 14.01.2019 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 395/31.05.2018 година на Общински съвет – Сливница
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380(шест седем три седем две точка едно пет три точка три осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 2229(две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: 67372.153.369;Номер по предходен план: 000380 (нула нула нула три осем нула) и 000369(нула нула нула три шест девет). За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1781/06.05.2018г.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на с публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот,а именно:
Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380(шест седем три седем две точка едно пет три точка три осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр.Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 2229(две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: 67372.153.369;Номер по предходен план: 000380 (нула нула нула три осем нула) и 000369(нула нула нула три шест девет).
Съгласно Решение №395/31.05.2018г. на Общински съвет Сливница определям начална тръжна продажна цена на имота в размер на 43 595(четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет) лева.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна продажна цена - 43 595 /четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет/лева
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 21 500/двадесет и една хиляди и петстотин/ лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 15.01.2019 г. до 16.30 часа на 30.01.2019 г.
❖ Стъпка на наддаване - 1000 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 15.01.2019 г. до 14.00 часа на 30.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 15.01.2019 г. до 14.00 часа на 30.01.2019 г.

❖Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 15.01.2019г. до 30.01.2019г.

❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 15.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 31.01.2019г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

 Ако публичният търг се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 01.02.2019 г. до 17.00 часа на 20.02.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.

Повторният търг ще се проведе на 21.02.2019 г. от 10.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:/п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: