Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

16.01.2019

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517 Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1 /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница, ул. „Тодор Каблешков“ № 6 (УПИ V, кв. 24). /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/.

 

За контакти: инж. Чавдар Янков – Гл. инж. на община Сливница Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС