Skip to main content

ЗАПОВЕД №66-00-22/16.01.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот, както следва: Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда

16.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-22 / 16.01.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Сливница и в изпълнение на Решение № 471/16.11.2018 година на Общински съвет – Сливница и протокол на тръжната комисия от 10.01.2018 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, както следва: Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2, предназначено за офис с търговска площ от 7.30 кв.м. при съседи: коридор, стълбище, двор, офис. Съгласно Решение № 471/16.11.2018 година на Общински съвет – Сливница определям начална тръжна месечна наемна цена - 43.80 /четиридесет и три лева и осемдесет ст./лева без ДДС.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на гореописания общински недвижим имот.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна месечна наемна цена - 43.80 /четиридесет и три лева и осемдесет ст./лева без ДДС.
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 200 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на 16.01.2019 г. до 16.30 часа на 30.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 2 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 16.01.2019 г. до 14.00 часа на 30.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 16.01.2019 г. до 14.00 часа на 30.01.2019 г.
❖ Огледи на имота могат да се извършват всеки ден между 11.00 и 12.00 часа от 16.01.2019г. до 30.01.2019г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 16.01.2019 г. до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 31.01.2019 г. от 11.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

След приключване на работата на комисията, да се изготви протокол за определяне на наемател.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Радостин Ялъмов, заместник кмет на община Сливница.
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:/п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)