Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-27 /18.01.2019година за определяне на наемател на земеделски имоти в землището на с. Гургулят, община Сливница

21.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-27 /18.01.2019година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-442/17.12. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Гургулят, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Крум Лозанов Найденов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.13 (едно осем едно три три точка три едно точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАНИНО РОСУЛЕ; Площ: 3000 (три хиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 031013 (нула три едно нула едно три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 221.00 лв. /двеста двадесет и един лева и 00 ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.21 (едно осем едно три три точка три едно точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност КРАСИНО РОСУЛЕ; Площ: 2000 (две хиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 031021 (нула три едно нула две едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 94.00 лв. /деветдесет и четири лева и 00 ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.41 (едно осем едно три три точка три две точка четири едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 23426 (двадесет и три хиляди четиристотин двадесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032041 (нула три две нула четири едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 1786.74 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и четири ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.7 (едно осем едно три три точка три три точка седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 1500 (хиляда и петстотин) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033007 (нула три три нула нула седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 27.00 лв. /двадесет и седем лева и 00 ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.29 (едно осем едно три три точка три три точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 4008 (четири хиляди и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033029 (нула три три нула две девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 356.16 лв. /триста петдесет и шест лева и шестнадесет ст./.
1.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.39 (едно осем едно три три точка три три точка три девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МИТИН ДОЛ; Площ: 5997 (пет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033039 (нула три три нула три девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 486.00 лв. /четиристотин осемдесет и шест лева и 00 ст./.
1.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.49 (едно осем едно три три точка три три точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 7031 (седем хиляди тридесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033049 (нула три три нула четири девет). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 601.55 лв. /шестстотин и един лева и петдесет и пет ст./.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.57 (едно осем едно три три точка три три точка пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 3422 (три хиляди четиристотин двадесет и два) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033057 (нула три три нула пет седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 61.59 лв. /шестдесет и един лева и петдесет и девет ст./.
2. Станислава Филипова Георгиева за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.3 (едно осем едно три три точка три нула точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 2329 (две хиляди триста двадесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030003 (нула три нула нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 41.92 лв. /четиридесет и един лева и деветдесет и две ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.42 (едно осем едно три три точка три нула точка четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 3059 (три хиляди петдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030042 (нула три нула нула четири две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 55.08 лв. /петдесет и пет лева и осем ст./.
2.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.6 (едно осем едно три три точка три едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 3982 (три хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 031006 (нула три едно нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 205.67 лв./двеста и пет лева и шестдесет и седем ст./.
2.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.31.11 (едно осем едно три три точка три едно точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 4999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 031011 (нула три едно нула едно едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 322.00 лв. /триста двадесет и два лева и 00 ст./.
2.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.48 (едно осем едно три три точка три две точка четири осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 6813 (шест хиляди осемстотин и тринадесет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032048 (нула три две нула четири осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 480.65 лв. /четиристотин и осемдесет лева и шестдесет и пет ст./.
2.6 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.57 (едно осем едно три три точка три две точка пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОКВА; Площ: 8479 (осем хиляди четиристотин седемдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032057 (нула три две нула пет седем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 642.64 лв. /шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири ст./.
2.7 Поземлен имот с идентификатор 18133.32.66 (едно осем едно три три точка три две точка шест шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност РОСУЛЕ; Площ: 9997 (девет хиляди деветстотин деветдесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 032066 (нула три две нула шест шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 702.00 лв. /седемстотин и два лева и 00 ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Крум Лозанов Найденов с адрес: гр.Сливница, ул. „Неделище“ №98, при общ годишен наем в размер на 3634,04 лв.(три хиляди шестстотин тридесет и четири лева и 4 ст.).
1.2 Станислава Филипова Георгиева с адрес: гр.Сливница, община Сливница, ул.“Шипка“ №22, при общ годишен наем в размер на 2449,96 лв.(две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 96 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(Васко Стоилков)

Съгласувал:
Адвокат Григор Григоров

Изготвил:
Инж. Юлияна Момчилов а гл.сп. в отдел“ОС“


Прикачени файлове: