Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-26 /18.01.2019година за определяне на наемател на земеделски имоти в землището на с.Гургулят, община Сливница

21.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-26 /18.01.2019година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-443/17.12. 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Гургулят, община Сливница
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Крум Лозанов Найденов за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.66 (едно осем едно три три точка три три точка шест шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАРКОВА ЛИВАДА; Площ: 2098 (две хиляди деветдесет и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033066 (нула три три нула шест шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 181.76 лв. / сто осемдесет и един лева и седемдесет и шест ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.70 (едно осем едно три три точка три три точка седем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 13493 (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 033070 (нула три три нула седем нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 943.76 лв./деветстотин четиридесет и три лева и седемдесет и шест ст./
1.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.24 (едно осем едно три три точка три четири точка две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 227 (двеста двадесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 034024 (нула три четири нула две четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 4.08 лв. /четири лева и осем ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.26 (едно осем едно три три точка три четири точка две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ: 1921 (хиляда деветстотин двадесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 034026 (нула три четири нула две шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 91.57 лв. /деветдесет и един лева и петдесет и седем ст./.

2. Станислава Филипова Георгиева за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.62 (едно осем едно три три точка три три точка шест две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 6174 (шест хиляди сто седемдесет и четири) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033062 (нула три три нула шест две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 444.15 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева и петнадесет ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.72 (едно осем едно три три точка три три точка седем две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 5331 (пет хиляди триста тридесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета); Номер по предходен план: 033072 (нула три три нула седем две). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 411.95 лв. /четиристотин и единадесет лева и деветдесет и пет ст./.
2.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.33.80 (едно осем едно три три точка три три точка осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БАЧИЩЕ; Площ: 21336 (двадесет и една хиляди триста тридесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033080 (нула три три нула осем нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 1352.13 лв. /хиляда триста петдесет и два лева и тринадесет ст./.
2.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.44(едно осем едно три три точка три нула точка четири четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОГАТОР; Площ 2947(две хиляди деветстотин четиридесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 030044(нула три нула нула четири четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 150.04 лв. /сто и петдесет лева и четири ст./.
2.5 Поземлен имот с идентификатор 18133.28.50(едно осем едно три три точка две осем точка пет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ГОВЕДАРНИКА; Площ 3000(три хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 028050(нула две осем нула пет нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 143.00 лв. /сто четиридесет и три лева и 00 ст./.
3. Александра Филипова Маринова за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
3.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.34.18(едно осем едно три три точка три четири точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ПЛАДНЕНИЦА; Площ 1000(хиляда) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 034018 (нула три четири нула едно осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева и 00 ст./.
3.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.18 (едно осем едно три три точка три пет точка едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАЛОВКА; Площ: 1645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035018 (нула три пет нула едно осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 29.61 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет и една ст./.
3.3 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.21 (едно осем едно три три точка три пет точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност МАЛОВКА; Площ: 4291 (четири хиляди двеста деветдесет и един) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035021 (нула три пет нула две едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.25 лв. /деветдесет лева и двадесет и пет ст./.
3.4 Поземлен имот с идентификатор 18133.36.31 (едно осем едно три три точка три шест точка три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БРЪБОР; Площ: 4775 (четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 036031 (нула три шест нула три едно). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 270.98 лв. /двеста и седемдесет лева и деветдесет и осем ст./.
4. „Хайленд Г“ ООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
4.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.35.3 (едно осем едно три три точка три пет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност БРЪБОР; Площ: 6823 (шест хиляди осемстотин двадесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 035003 (нула три пет нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 256.85 лв. /двеста петдесет и шест лева и осемдесет и пет ст./.
5. Георги Петров Георгиев за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Гургулят, а именно:
5.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.37.6 (едно осем едно три три точка три седем точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност СРЕДНИ РИД; Площ: 1006 (хиляда и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); Номер по предходен план: 037006 (нула три седем нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 18.10 лв. /осемнадесет лева и десет ст./.
5.2 Поземлен имот с идентификатор 18133.16.43(едно осем едно три три точка едно шест точка четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВИКАЛА ЧУКАРА; Площ 4999(четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 016043(нула едно шест нула четири три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.98 лв. / деветдесет лева и деветдесет и осем ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 Крум Лозанов Найденов с адрес: гр.Сливница, ул. „Неделище“ №98, при общ годишен наем в размер на 1221,17 лв.(хиляда двеста двадесет и един лева и 17 ст.).
1.2 Станислава Филипова Георгиева с адрес: гр.Сливница, община Сливница, ул.“Шипка“ №22, при общ годишен наем в размер на 2501,27 лв.(две хиляди петстотин и един лева и 27 ст.).
1.3 Александра Филипова Маринова с адрес: гр.Сливница, община Сливница, ул. “Лев Толстой“ №19, при общ годишен наем в размер на 432,84 лв.(четиристотин тридесет и два лева и 84 ст.).
1.4 „Хайленд Г“ ООД с ЕИК: 204338453 с адрес на управление: гр.Сливница, ул. „Капитан Олимпи Панов“ №23, при общ годишен наем в размер на 256,85 лв.(двеста петдесет и шест лева и 85 ст.).
1.5 Георги Петров Георгиев с адрес: гр. Сливница, ул. „Васил Левски“ №20, при общ годишен наем в размер на 109,08 лв.(сто и девет лева и 08 ст.)..

2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.

Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(Васко Стоилков)

Съгласувал:
Адвокат Григор Григоров

Изготвил:
Инж. Юлияна Момчилов а гл.сп. в отдел“ОС“


Прикачени файлове: