Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-25 / 18.01.2019 година за определяне на наемател на земеделски имоти в землището на с. Радуловци, община Сливница

21.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-25 / 18.01.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 66-00-455/27.12 2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. имоти в землището на с.Радуловци
I. ОПРЕДЕЛЯМ:
1. „Агровитал партнърс“ ООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Сливница, а именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61621.27.10(шест едно шест две едно точка две седем точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 2132(две хиляди сто тридесет и два) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 027010(нула две седем нула едно нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 43.64 лв. /четиридесет и три лева и шестдесет и четири ст./.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 61621.31.13(шест едно шест две едно точка три едно точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ГОЛЯМА ЛИВАДА; Площ 13 912 (тринадесет хиляди деветстотин и дванадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 9(девет); Номер по предходен план: 031013 (нула три едно нула едно три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 279.22 лв. /двеста седемдесет и девет лева и двадесет и две ст./.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 61621.37.3(шест едно шест две едно точка три седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 4939 (четири хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 037003 (нула три седем нула нула три). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 98.78 лв. /деветдесет и осем лева и седемдесет и осем ст./.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 61621.37.4(шест едно шест две едно точка три седем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 4308 (четири хиляди триста и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 037004 (нула три седем нула нула четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 88.68 лв. /осемдесет и осем лева и шестдесет и осем ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 61621.44.3(шест едно шест две едно точка четири четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ТАБАЧИЦА; Площ 1900 (хиляда и деветстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5(пет); Номер по предходен план: 044003 (нула четири четири нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 39.00 лв. /тридесет и девет лева и 00 ст./.

2. Ирена Симеонова Александрова – Накова за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Сливница, а именно:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 61621.28.4(шест едно шест две едно точка две осем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ЗАД СВИЩЕ; Площ 4000 (четири хиляди) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 028004 (нула две осем нула нула четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 81.00 лв. /осемдесет и един лева и 00 ст./.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 61621.29.8(шест едно шест две едно точка две девет точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност СВИЩЕ; Площ 5999 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 029008 (нула две девет нула нула осем). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 120.96 лв. /сто и двадесет лева и деветдесет и шест ст./.

3. „Агро ВИБ“ ЕООД за НАЕМАТЕЛ на следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Сливница, а именно:
3.1 Поземлен имот с идентификатор 61621.26.10(шест едно шест две едно точка две шест точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 17848(седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 026010(нула две шест нула едно нула). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 356.96 лв. /триста петдесет и шест лева и деветдесет и шест ст./.
3.2 Поземлен имот с идентификатор 61621.47.6(шест едно шест две едно точка четири седем точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 5999 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 047006 (нула четири седем нула нула шест). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 120.96 лв. /сто и двадесет лева и деветдесет и шест ст./.
3.3 Поземлен имот с идентификатор 61621.50.3(шест едно шест две едно точка пет нула точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 2493 (две хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 050003 (нула пет нула нула нула три). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 50.86 лв. /петдесет лева и осемдесет и шест ст./.
3.4 Поземлен имот с идентификатор 61621.50.14(шест едно шест две едно точка пет нула точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност БЪРДЕН; Площ 4481 (четири хиляди четиристотин осемдесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6(шест); Номер по предходен план: 050014 (нула пет нула нула едно четири). Годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 90.60 лв. /деветдесет лева и шестдесет ст./.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Да се сключат договори за наем за срок от 5(пет) години с определените по-долу участници:
1.1 „Агровитал партнърс“ ООД с ЕИК: 203110496 с адрес на управление: гр.Сливница, бул. „Паисий Хилендарски“, №38, при общ годишен наем в размер на 549.32 лв.(петстотин четиридесет и девет лева и 32 ст.).
1.2 Ирена Симеонова Александрова – Накова с адрес: гр. София, ул. „Яна Язова“, №14, ет.3, ап.10, при общ годишен наем в размер на 201.96 лв.(двеста и един лева и 96 ст.).
1.3 „Агро ВИБ“ ЕООД с ЕИК: 203935716 с адрес на управление: гр. Сливница, ул. „Елин Пелин“ №5, при общ годишен наем в размер на 619.38 лв.(шестстотин и деветнадесет лева и 38 ст.).
2.Внесените от кандидатите депозити за участие в търга да им се възстановят по банков път.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем, съобразно предложената цена.
Заповедта може да се обжалва в Административния съд - София област в 14-дневен
срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:
(Васко Стоилков)

Съгласувал:
Адвокат Григор Григоров

Изготвил:
Инж. Юлияна Момчилов а гл.сп. в отдел“ОС“


Прикачени файлове: