Skip to main content

Проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки и ограда“ по договор за БФП № 23/07/2/0/00351 от 17.01.2019 г.

21.01.2019

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Проектът е на обща стойност 1 950 984,93 лв., а периодът за неговото изпълнение – 24 месеца
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


Прикачени файлове: