Skip to main content

Община Сливница започва изпълнението на още един проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

21.01.2019

Община Сливница сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Проектът е на обща стойност 1 950 984,93 лв., а периодът за неговото изпълнение – 24 месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.