Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-29/ 21.01.2019 година за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти в землището на с.Гургулят и с.Радуловци

22.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-29/ 21.01.2019 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Сливница и в изпълнение на Решения № 469/16.11.2018, № 468/16.11.2018, № 488/07.12.2018 година на Общински съвет – Сливница и протоколи на тръжната комисия от 10.01.2018 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 18133.30.11 (едно осем едно три три точка три нула точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 695 (шестстотин деведесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030011 (нула три нула нула едно едно). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 12.51 лв. /дванадесет лева и петдесет и една ст./.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 18133.30.14 (едно осем едно три три точка три нула точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ДОБРИ ДОЛ; Площ: 1639 (хиляда шестстотин тридесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030014 (нула три нула нула едно четири). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 29.50 лв. /двадесет и девет лева и петдесет ст./.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 18133.30.43 (едно осем едно три три точка три нула точка четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ЛОГАТОР; Площ: 993 (деветстотин деветдесет и три) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 030043 (нула три нула нула четири три). Съгласно Решение № 469/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 17.85 лв. /седемнадесет лева и осемдесет и пет ст./.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 18133.33.58 (едно осем едно три три точка три три точка пет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/03.06.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Гургулят, местност ВУРНИЩЕ; Площ: 1500 (хиляда и петстотин) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); Номер по предходен план: 033058 (нула три три нула пет осем). Съгласно Решение № 468/16.11.2018 година на Общински съвет- Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 27.00 лв. /двадесет и седем лева и 00 ст./.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 61621.4.71(шест едно шест две едно точка четири точка седем едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ВЕЛКОВО ПЛАДНИЩЕ; Площ 8331(осем хиляди триста тридесет и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 004071(нула нула четири нула седем едно). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 166.62 лв. /сто шестдесет и шест лева и шестдесет и две ст./.
1.6. Поземлен имот с идентификатор 61621.5.99(шест едно шест две едно точка пет точка девет девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КОЙЧИНИЦА - РАВНИЩЕ; Площ 3289(три хиляди двеста осемдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 005099(нула нула пет нула девет девет). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 65.78 лв. /шестдесет и пет лева и седемдесет и осем ст./.
1.7. Поземлен имот с идентификатор 61621.4.98(шест едно шест две едно точка четири точка девет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ЗАД ИЛИЕНСКИ КРЪСТ; Площ 3613(три хиляди шестстотин и тринадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 004098(нула нула четири нула девет осем). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 72.26 лв. /седемдесет и два лева и двадесет и шест ст./.
1.8. Поземлен имот с идентификатор 61621.5.100(шест едно шест две едно точка пет точка едно нула нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КОЙЧИНИЦА - РАВНИЩЕ; Площ 4893(четири хиляди осемстотин деветдесет и три) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 005100(нула нула пет едно нула нула). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 97.86 лв. /деветдесет и седем лева и осемдесет и шест ст./.
1.9. Поземлен имот с идентификатор 61621.18.1(шест едно шест две едно точка едно осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност ИЛИЕНСКИ КРЪСТ; Площ 600(шестстотин) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 018001(нула едно осем нула нула едно). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева и 00 ст./.
1.10. Поземлен имот с идентификатор 61621.27.12(шест едно шест две едно точка две седем точка едно две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: с. Радуловци, местност КРЪСТАТА КРУША; Площ 2 801(две хиляди осемстотин и един) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 10(десет); Номер по предходен план: 027012(нула две седем нула едно две). Съгласно Решение № 488/07.12.2018 година на Общински съвет-Сливница, определям началната тръжна годишна наемна цена на гореописания имот в размер на 56.02 лв. /петдесет и шест лева и две ст./.
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ стопански години на общински недвижими имоти.
Търгът ще се проведе при следните условия:
❖ Начална тръжна месечна наемна цена - 18/осемнадесет/лева на декар.
❖ Гаранционният депозит за участие е в размер на 500 лева при офериране от участника до 6 имота, 800 лева за участие до 10 имота се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок до 16.30 часа на 30.01.2019г.
❖ Стъпка на наддаване - 1 лв.
❖ Цената на тръжната документация е в размер на 100,00 лв.
❖ Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 до 14.00 часа на 30.01.2019 г.
❖ Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация до 14.00 часа на 30.01.2019 г.
❖ Огледи на имота могат да се извършват всеки ден между 11.00 и 12.00 часа до 30.01.2019г.
❖ Срок за подаване на заявката за участие в търга до 17.00 часа на 30.01.2019 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
❖ Търгът ще се проведе на 31.01.2019 г. от 11.00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА:/п/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)