Skip to main content

Заповед №66-00-57/11.02.2019 г. за определяне на наемател на общински недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница

11.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-57/11.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и предвид протокол на комисия определена със заповед №66-00-22/16.01.2019 г. на кмета на община Сливница, който протокол е от 31 януари 2019 год. за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за определяне на наемател на общински недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2, предназначено за офис с търговска площ от 7.30 кв.м. при съседи: коридор, стълбище, двор, офис.

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.„ЯЛИДА – ИЛИАНА ЮЗЕВА“ ЕТ, ЕИК 131330221, със седалище и адрес на управление гр. София 1379, район Възраждане, ж.к. Сердика, бл.13, ет.13, ап.50, с управител Илиана Атанасова Юзева, с ЕГН 7407126770 – за НАЕМАТЕЛ на общински недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Помещение, находящо се на втори етаж от Триетажна сграда в УПИ III – за Битов комбинат, кв.107а по плана на гр.Сливница, с административен адрес: ул.“Александър Батенберг I“ № 2, предназначено за офис с търговска площ от 7.30 кв.м. при съседи: коридор, стълбище, двор, офис - срещу месечен наем в размер на 43,80 ( четиридесет и три лева и осемдесет стотинки) лева, без включен ДДС.

2.Срокът на договора за наем да бъде 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора.

Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договора за наем, съобразно предложената наемна цена.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от датата на нейното съобщаване.

ВАСКО СТОИЛКОВ /П/
Кмет на община Сливница


Прикачени файлове: