Skip to main content

Заповед №66-00-58/11.02.2019 година за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380, гр. Сливница, местност ЛОЗИЩЕ, Площ 2229 (две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м.

11.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№66-00-58/11.02.2019 година
гр.Сливница
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и предвид Протокол на Комисията от 31.01.2019г., назначена със Заповед № 66-01-21/14.01.2019г. на кмета на община Сливница
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Иван Тодоров Иванов с ЕГН ==========, с лична карта №===============, издадена на ===============г. от МВР София обл., с адрес: гр.Сливница, ул.“Отец Матей Преображенски“ №28 за КУПУВАЧ на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.380 (шест седем три седем две точка едно пет три точка три осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК: Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР; Адрес на поземления имот: гр. Сливница, местност ЛОЗИЩЕ; Площ 2229 (две хиляди двеста двадесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: 67372.153.369; Номер по предходен план: 000380 (нула нула нула три осем нула) и 000369 (нула нула нула три шест девет) за сума в размер на 43600.00 /четиридесет и три хиляди и шестстотин лева/ лв.
2. Съгласно чл.73, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница, купувачът е длъжен да внесе сумата от 22100.00(двадесет и две хиляди и сто лева) лв., представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника в търга.
Купувачът е длъжен да внесе сумата от 22100.00(двадесет и две хиляди и сто лева) лв. по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 445 600 ( приходи от продажба на земя).
3. Купувачът е длъжен и да внесе сума в размер на 200,00 лв.(двеста лева), представляваща режийни разноски върху продажната цена за недвижим имот по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 448 090.
4. Купувачът е длъжен и да внесе сума в размер на 1133,60 лв.( хиляда сто тридесет и три лева и шестдесет ст.), представляваща 2,6 % местен данък, по чл.49 от ЗМДТ върху продажната цена за недвижим имот по банкова сметка на община Сливница в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10 BIC:UNCRBGSF Код за вид плащане 442 500.
5. В седемдневен срок след внасянето на сумите и представянето в община Сливница на вносните бележки да се сключи договор за покупко – продажба на описания по – горе недвижим имот.
Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда, да се обяви на интернет страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко – продажба, съобразно предложената цена.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от датата на нейното съобщаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА
СЛИВНИЦА: /П/
( ВАСКО СТОИЛКОВ)


Прикачени файлове: