Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

20.02.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
гр.София бул.“Цариградско шосе“ №159 ЕИК:130277958
Изпълнителен директор на фирмата – възложител : Петър Холаковски

Пълен пощенски адрес: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №159
Телефон, факс и адрес по електронна поща: тел.0894430350 indeskbg@gmail.com
Лице за връзка: Ивайло Георгиев Николчев тел.0896760288 indeskbg@gmail.com
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Външно електро захранване на:
„Складова база и производствен цех за хранителни добавки - I-ви етап - „Складова база и офиси", II- ри етап - „Производствен цех", находящи се в територия извън регулация на населеното място, имот с идентификатор 67372.40.137, м."Бабин дел', гр.Сливница.

За контакти Ивайло Георгиев Николчев тел.0896760288, indeskbg@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Благоевград 2700, ул. "Свобода" №1, тел: (073) 88 314 012, факс: (073) 88 51 58

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС