Skip to main content

Заповед №66-00-64-20-02-2019 г. на Кмета на община Сливница по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. - Полски пътища с. Пищане

20.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-64/20.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №496 по Протокол №41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сливница, във връзка с писмо с вх.№ 08-00-780/22.11.2018 г. от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Сливница

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища на ползвателите, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъка на имотите, издадени от Началника на ОС «Земеделие» гр. Сливница, по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Пищане, община Сливница.

ІІ. Да се сключат договори за наем на имотите с начин на трайно ползване – полски пътища, които не функционират - публична общинска собственост, със съответните ползватели на масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Пищане, община Сливница, ЕКАТТЕ 56558 област Софийска, за срок от една стопанска година – стопанската 2018/2019 г., при годишна наемна цена за землището на с. Пищане – 20,00 лв./дка, както следва:

Ползвател

№ на имот по ЗКИР
№ на имот по ЗКИР НТП

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ, дка
Дължимо рентно плащане, лв.
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ВАНГЕЛОВ 32.7 32.7 Полски път 12 54,836 1,452 29,04
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ВАНГЕЛОВ 32.31 32.31 Полски път 12 54,836 0,115 2,30
ОБЩО за ползвателя 1.567 31.34
РУМЕН ПЪРВАНОВ КОЛЕВ 32.7 32.7 Полски път 15 12,154 0,283 5,66
ОБЩО за ползвателя 0.283 5.66

ІІІ. Ползвателите на имотите полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на община Сливница :

IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане 44 42 00 (наем земя)
УниКредит Булбанк

ІV. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

V. Копие от настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда на община Сливница, в кметствата, да се публикува на интернет страницата на община Сливница, съг. чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Софийска област по реда на Административно-процесуалният кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

/П/
РАДОСТИН ЯЛЪМОВ
Зам.Кмет на община Сливница
И.Д.Кмет на община Сливница
съгласно заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.


Прикачени файлове: