Skip to main content

Заповед №66-00-62-20-02-2019 г. на Кмета на община Сливница по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. - Полски пътища с. Повалиръж

20.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-62/20.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №496 по Протокол №41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сливница, във връзка с писмо с вх.№ 08-00-780/22.11.2018 г. от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Сливница

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища на ползвателите, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъка на имотите, издадени от Началника на ОС «Земеделие» гр. Сливница, по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Повалиръж, община Сливница.

ІІ. Да се сключат договори за наем на имотите с начин на трайно ползване – полски пътища, които не функционират - публична общинска собственост, със съответните ползватели на масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Повалиръж, община Сливница, ЕКАТТЕ 56914 област Софийска, за срок от една стопанска година – стопанската 2018/2019 г., при годишна наемна цена за землището на с. Повалиръж – 20,00 лв./дка, както следва:

Ползвател

№ на имот по КВС
№ на имот по ЗКИР
НТП

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ, дка

Дължимо рентно плащане, лв.

"АГРОБУРЕЛ" ЕООД 5015 5.15 Полски път 14 88,970 1,253 25,06
"АГРОБУРЕЛ" ЕООД 11018 11.18 Полски път 12 104,746 1,079 21,58
"АГРОБУРЕЛ" ЕООД 5018 5.18 Полски път 14 88,970 0,595 11,90
ОБЩО за ползвателя 2.927 58.54
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 3020 3.20 Полски път 4 21,277 1,280 25,60
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 3021 3.21 Полски път 2 18,220 0,421 8,42
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 3020 3.20 Полски път 2 18,220 0,222 4,44
ОБЩО за ползвателя 1.923 38.46
ЕМИЛ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ 11018 11.18 Полски път 11 54,416 0,263 5,26
ОБЩО за ползвателя 0.263 5.26
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 27011 27.11 Полски път 6 94,975 5,175 103,50
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 28012 28.12 Полски път 7 86,176 1,966 39,32
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 27012 27.12 Полски път 6 94,975 0,825 16,50
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 23004 23.4 Полски път 7 86,176 0,535 10,70
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 3020 3.20 Полски път 5 38,424 0,405 8,10
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 19034 19.34 Полски път 8 20,254 0,363 7,26
РОСЕН ТОДОРОВ ЦАНКОВ 21143 21.143 Полски път 15 2,338 0,187 3,74
ОБЩО за ползвателя 9.456 189.12

ІІІ. Ползвателите на имотите полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на община Сливница :

IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане 44 42 00 (наем земя)
УниКредит Булбанк

ІV. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

V. Копие от настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда на община Сливница, в кметствата, да се публикува на интернет страницата на община Сливница, съг. чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Софийска област по реда на Административно-процесуалният кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

/П/
РАДОСТИН ЯЛЪМОВ
Зам.Кмет на община Сливница
И.Д.Кмет на община Сливница
съгласно заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.


Прикачени файлове: