Skip to main content

Заповед №66-00-63-20-02-2019 г. на Кмета на община Сливница по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. - Полски пътища с. Радуловци

20.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-63/20.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №496 по Протокол №41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сливница, във връзка с писмо с вх.№ 08-00-780/22.11.2018 г. от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Сливница

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища на ползвателите, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъка на имотите, издадени от Началника на ОС «Земеделие» гр. Сливница, по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Радуловци, община Сливница.

ІІ. Да се сключат договори за наем на имотите с начин на трайно ползване – полски пътища, които не функционират - публична общинска собственост, със съответните ползватели на масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Радуловци, община Сливница, ЕКАТТЕ 61621 област Софийска, за срок от една стопанска година – стопанската 2018/2019 г., при годишна наемна цена за землището на с. Радуловци – 20,00 лв./дка, както следва:

Ползвател

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР
НТП

БЗЗ

Площ на масива

Ползвана площ, дка

Дължимо рентно плащане, лв.

"АГРИРИС" ООД 34028 34.28 Полски път 31 48,655 0,721 14,42
"АГРИРИС" ООД 34029 34.29 Полски път 31 48,655 0,259 5,18
ОБЩО за ползвателя 0.980 19.60
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 30013 30.13 Полски път 1 51,364 3,275 65,50
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 36063 36.63 Полски път 5 140,079 2,316 46,32
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 26018 26.18 Полски път 26 37,655 1,869 37,38
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 104038 104.38 Полски път 13 17,960 1,108 22,16
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 36061 36.61 Полски път 5 140,079 1,015 20,30
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 104038 104.38 Полски път 26 37,655 0,668 13,36
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 7125 7.125 Полски път 51 7,003 0,605 12,10
"АПЕКС ПЛАНТ" ЕООД 25009 25.9 Полски път 26 37,655 0,573 11,46
ОБЩО за ползвателя 11.429 228.58
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 36064 36.64 Полски път 40 24,338 0,759 15,18
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 38013 38.13 Полски път 39 71,693 0,702 14,04
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 43005 43.5 Полски път 37 3,100 0,291 5,82
ОБЩО за ползвателя 1.752 35.04
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 95003 95.3 Полски път 48 47,276 1,168 23,36
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 48015 48.15 Полски път 49 98,013 1,167 23,34
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 47008 47.8 Полски път 49 98,013 1,142 22,84
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 49013 49.13 Полски път 48 47,276 0,783 15,66
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 50015 50.15 Полски път 47 30,102 0,361 7,22
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 41026 41.26 Полски път 41 33,589 0,358 7,16
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 48016 48.16 Полски път 49 98,013 0,275 5,50
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 41025 41.25 Полски път 41 33,589 0,209 4,18
БОРИСЛАВ БОЙКОВ БОЯНОВ 47007 47.7 Полски път 49 98,013 0,143 2,86
ОБЩО за ползвателя 5.606 112.12
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 22011 22.11 Полски път 23 121,153 1,672 33,44
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 36061 36.61 Полски път 33 105,693 1,624 32,48
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 18029 18.29 Полски път 20 27,157 1,274 25,48
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 18015 18.15 Полски път 19 8,768 0,976 19,52
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 32007 32.7 Полски път 33 105,693 0,827 16,54
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 36064 36.64 Полски път 33 105,693 0,553 11,06
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 18015 18.15 Полски път 20 27,157 0,487 9,74
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 34028 34.28 Полски път 32 50,135 0,379 7,58
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 26017 26.17 Полски път 25 21,669 0,273 5,46
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 31014 31.14 Полски път 30 2,639 0,248 4,96
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА 26018 26.18 Полски път 25 21,669 0,103 2,06
ОБЩО за ползвателя 8.416 168.32
ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ 12010 12.10 Полски път 2 14,645 0,431 8,62
ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ 14012 14.12 Полски път 3 29,761 0,245 4,90
ИСКРЕН МАЛИНОВ ЙОРДАНОВ 14012 14.12 Полски път 2 14,645 0,181 3,62
ОБЩО за ползвателя 0.857 17.14
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 36061 36.61 Полски път 34 76,261 4,976 99,52
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 9032 9.32 Полски път 45 154,636 2,101 42,02
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 9033 9.33 Полски път 45 154,636 2,073 41,46
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 14012 14.12 Полски път 44 53,333 1,252 25,04
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 10021 10.21 Полски път 46 56,953 0,766 15,32
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 9034 9.34 Полски път 45 154,636 0,697 13,94
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 12010 12.10 Полски път 44 53,333 0,499 9,98
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 23005 23.5 Полски път 18 29,332 0,467 9,34
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 24010 24.10 Полски път 18 29,332 0,309 6,18
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 11018 11.18 Полски път 53 9,019 0,300 6,00
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 11018 11.18 Полски път 44 53,333 0,133 2,66
СТАНЧО АНТОНИЕВ КОСТОВ 1100 1.100 Полски път 46 56,953 0,131 2,62
ОБЩО за ползвателя 13.704 274.08

ІІІ. Ползвателите на имотите полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на община Сливница :

IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане 44 42 00 (наем земя)
УниКредит Булбанк

ІV. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

V. Копие от настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда на община Сливница, в кметствата, да се публикува на интернет страницата на община Сливница, съг. чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Софийска област по реда на Административно-процесуалният кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

/П/
РАДОСТИН ЯЛЪМОВ
Зам.Кмет на община Сливница
И.Д.Кмет на община Сливница
съгласно заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.


Прикачени файлове: